Záujem o Ag samotesty v roku 2022

Vážení rodičia, je potrebné vyjadriť záujem o domáce samotesty na rok 2022. Ak máte záujem o testy pre svoje dieťa,  vyznačte ho v IŽK v kolonke Záujem o domáce samotestovanie. V termíne do piatku 14.01.2022. Na základe Vášho záujmu budú testy v roku 2022 objednané.

Nové sady testov v roku 2022 naša škola dostane až vtedy, keď bude rodičmi potvrdených 50 % vykonaných testov obdržaných v roku 2021.

Vykonanie testu je treba vyznačiť cez IŽK ( Vykonanie domácich samotestov) alebo stránku školy ( Domáce samotestovanie žiakov). Žiadame zaznačovať každé použite samotestov.

Začiatok vyučovania v roku 2022

Vážení rodičia a milí žiaci,

10. januára 2022 (pondelok) nastupujú žiaci I. aj II. stupňa na prezenčné vyučovanie. Činnosť ŠKD sa obnovuje pre 1. – 4. ročník. Od pondelka 10.januára 2022 sa obnovuje ranný ŠKD.

Prosíme rodičov, aby deti pred nástupom do školy otestovali domácimi samotestami a aby zaznačili kliknutím použite samotestov na stránke školy alebo v IŽK.

Každý žiak pri príchode odovzdá vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V škole bude pokračovať ranný filter ( vstup viacerými vchodmi, meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci musia mať počas pobytu v škole prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Poďakovanie

Milí rodičia, žiaci, učitelia

všetkým Vám patrí veľká vďaka za tohtoročnú zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierali sme spolu 456,65€ a rôzne vecné darčeky (krémy, voňavky, šálky, čaje, sladkosti, sviečky a pod.). Deti z I. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili dokopy 32 krabičiek. Krabičky sme 2.12.2021 odovzdali. Na Vianoce poputujú k seniorom a veríme, že ich pohladia na duši.

Ste úžasní, že ste sa dokázali takto spojiť pre dobrú vec.

ĎAKUJEME

Nové protiepidemiologické opatrenia v školách a školských zariadeniach

Vážení rodičia,

s účinnosťou od 29. 11. 2021 vstupujú do platnosti sprísnené opatrenia v školách a školských zariadeniach, na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra školstva.

1/ Pre žiakov i zamestnancov je povinné nosenie rúška v interiéri školy

2/ Triedy a skupiny žiakov sa nesmú zmiešavať. V ŠKD sme prijali opatrenie na úpravu

dochádzky detí. Z kapacitných a personálnych dôvodov zabezpečíme návštevu ŠKD žiakom 1. – 3. ročníka, žiaci 4. ročníka majú dočasne prerušenú dochádzku. Poplatok za mesiac december bude rodičom vrátený. Ruší sa ranný ŠKD.

3/ Prosíme rodičov, ktorí dostali zo školy Ag samotesty, aby ich využívali, Ministerstvo odporúča v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie testu je rodič povinný hlásiť škole:

 cez stránku školy – Domáce samotestovanie žiakov alebo

 cez IŽK – Vykonanie domácich Ag testov

Ministerstvo školstva od školy žiada spätnú väzbu používania testov. V prípade pozitívneho Ag samotestu dieťa zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára  pre deti a dorast a bezodkladne túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi, aby škola mohla prijať potrebné opatrenia.

4/ Pokračujú opatrenia zavedené od začiatku roka – viac vstupov do školy, meranie teploty, dezinfekcia rúk, priestorov a povrchov.

5/ Na základe rozhodnutia ministra školstva sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne

 od 20. 12 2021 do 07. 01. 2022.

6/ Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.minedu.sk, je tam aj aktualizovaný Školský semafor.

Vážené rodičia,

školy zostávajú otvorené aj v období zhoršenia epidemiologickej situácie, umožňujú deťom prezenčne sa vzdelávať. Obraciam sa na Vás s veľkou prosbou, aby sme spoločným zodpovedným prístupom chránili zdravie žiakov i zamestnancov školy.

Ďakujem Vám

 

 Mgr. Ľubica Štefanovičová

 riaditeľka školy____

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Milí rodičia,
aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej výzvy: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Princípom tohto projektu je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Minulý rok sme na 1.stupni vyzbierali 89 krabíc a potešili sme dôchodcov aj v Zohorskom stacionári.
V každej triede budeme robiť takéto krabičky. Ak máte záujem zapojiť sa, môžete poslať po deťoch 1-2€. Z vyzbieraných peňazí nakúpime všetko potrebné a spolu s deťmi potom v škole krabičky zabalíme. Peniaze môžu deti nosiť triednym pani učiteľkám do 23.11.2021. Z organizačného hľadiska to bude takto jednoduchšie. Vopred ďakujeme za zapojenie.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.kolkolasky.sk

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia a milí žiaci,

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03.11.2021 ( streda) sa obnovuje vyučovanie na II.stupni ZŠ podľa rozvrhu. Prerušenie vyučovania v utorok 02.11.2021 bolo z dôvodu preventívno – karanténneho. Zároveň žiadame rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav detí a pravidelne robili deťom Ag samotesty, použitie testov zaznamenávali do IŽK alebo na stránku školy. V prípade pozitívneho výsledku informovali triedneho učiteľa.

1 2