Domáce úlohy v IŽK a IŽK

Vážení rodičia,
každý deň narastajú podnety od Vás, ako by sme mali zadávať a zlepšiť domáce úlohy v IŽK. Toto však nie je v našej kompetencii, nakoľko IŽK nám poskytuje firma Ševt a.s. My môžeme iba vaše podnety posunúť tejto firme, čo sme aj urobili.  Môžete aj vy kontaktovať túto firmu na mailovej adrese  hotline@skolanawebe.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/53 63 53 64. Niekedy je lepšie, keď prídu podnety aj od Vás, nakoľko sú odlišné kontá (adminitrátor, učiteľ, rodič, žiak) a teda aj zobrazovanie v IŽK je u každého iné.Takisto musíme byť aj trpezliví, lebo možnosť zadávať domáce úlohy cez IŽK firma Ševt sprístupnila len pred pár dňami,  každým dňom sa odstraňujú rôzne nedostatky a celý proces sa zefektívňuje. Naša škola – konkrétny učiteľ, zodpovedá len za zadanú domácu úlohu, nie za to, ako sa táto domáca úloha zobrazuje v IŽK.  Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že našimi aj vašimi podnetmi firme Ševt a.s. sa podarí zlepšiť proces zadávania domácich úloh v IŽK.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2020/2021 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 20. 04. – 24. 04.  2020.  Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy vyplníte a odošlete elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Elektronické prihlasovanie bude spustené 20. apríla 2020 a potrvá do 24. apríla 2020.

Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň – 24. apríl  2020 ( piatok).  V čase od 9.00 do 17.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne A ( budova, kde je riaditeľňa a sú umiestnené vlajky).  Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky.  Rodičia, ktorí budú žiadať odklad  povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť  vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom.  Zápis bude bez kontaktu s učiteľmi.

Vážení rodičia, takto prebehne prvá časť zápisu.  Keď pominie nebezpečenstvo ohrozenia a život sa vráti do normálu,  všetci zákonní zástupcovia  prídu do školy a podľa rodného listu dieťaťa a svojho občianskeho preukazu musíme overiť správnosť zadaných údajov.  Tie deti, pre ktoré rodičia budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, budú musieť absolvovať vyšetrenia školskej zrelosti  a k žiadosti o odklad priložia rodičia odporúčanie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ( detský lekár).   Dieťa bude prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky až po vydaní  Rozhodnutia riaditeľa. Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu,  bude nápomocná aj telefónna linka 0949 501045  v období od 15. 04. do 24. 04. 2020  v čase 11.00 – 13.00 hod.

Vážení rodičia,  mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia. Veríme, že zápis prváčikov do  školy sa nám spoločnými silami podarí úspešne realizovať a nový školský rok  začneme v zdraví a pokoji. To si teraz všetci želáme najviac.

Informácie pre žiakov a rodičov:

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania
  • Testovanie-9 je na tento školský rok zrušené
  • Prihlášky na stredné školy je možné poslať do 15.05.2020 bez potvrdenia od lekára. O spôsobe vyzdvihnutia prihlášok na stredné školy budú rodičia informovaní cez IŽK.
  • Zápisy do ZŠ budú prebiehať od 15.04. do 30.04.2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie informácie zverejníme čo najskôr na webovom sídle školy.
  • Vyučovanie prebieha na diaľku v spolupráci s učiteľmi. Domáce úlohy sú posielané do IŽK oddelenie DOMÁCE ÚLOHY. Prosíme rodičov aby dohliadli na prácu žiakov. A zároveň vyzývame, aby žiaci pristupovali k domácej práci zodpovedne.
  • Upozorňujeme žiakov 9–tého ročníka, že ich čakajú prijímacie pohovory na stredné školy

Ministerstvo školstva pripravuje novú webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale i rodičia materiály pre digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Usmernenie ministerky školstva

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských  zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusu COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách  a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie pre žiakov počas prerušenia vyučovania

Usmernenie pre žiakov ZŠ Albína Brunovského

Milí žiaci, počas prerušenia vyučovania v Základnej škole Albína Brunovského v Zohore z dôvodu prevencie pred šírením korona vírusu je potrebné využiť čas na samoštúdium. Vyučujúci Vám budú priebežne zadávať prácu na doma. Informácie týkajúce sa učiva, ktoré si máte doma naštudovať, Vám budú zadávané prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Plnenie jednotlivých úloh bude kontrolované buď priebežne, alebo po návrate do školy.

Spoločne prispejete k účinnosti preventívnych opatrení tým, že počas prerušenia vyučovania sa budeme zdržiavať doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

1 2