Školská jedáleň

 

Kontakt:
Adresa:

Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského

Obchodná ulica 7

900 51 Zohor

Vedúca ŠJ: Ing. Sylvia Dudeková
Hlavná kuchárka: Iveta Slezáková
tel. číslo: 02/ 659 61 127
e-mail: jedalen.zohor@gmail.com

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy Albína Brunovského a občanom obce Zohor vo veku nad 70 rokov.

Výška stravného v ZŠ na deň:

 • žiaci I. stupňa: 1,70 €             (s dotáciou 0 €)
 • žiaci II. stupňa: 1,90 €              (s dotáciou 0 €)
 • zamestnanci ZŠ: 1,50 €

 

Výška stravného pre dôchodcov na deň:

 • dôchodcovia nad 70 rokov: 2,20 €
 • dôchodcovia nad 70 rokov s dovozom stravy: 2,50 €

Podmienky prihlasovania sa na stravovanie na školský rok 2023/2024 – ZMENA!!!:

Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka u vedúcej školskej jedálne a odovzdávajú zápisný lístok stravníka. Vzhľadom na povinnosť zriaďovateľa nahlasovať počty žiakov oprávnených na poberanie dotácie už počas letných prázdnin je nutné, aby rodičia zaslali zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2023/2024 ešte v júni, pričom v zápisnom lístku musia označiť, či žiadajú aj o dotáciu na stravovanie od 1.9.2023. Termín zaslania prihlášok / zápisných lístkov je do 30.06.2023.

Bez správne vyplneného zápisného lístka podpísaného stravníkom resp. zákonným zástupcom dieťaťa sa nie je možné na stravu prihlásiť. Noví stravníci sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ aj počas školského roka. Po odovzdaní zápisného lístka si žiaci a zamestnanci ZŠ zakúpia u vedúcej ŠJ čip v hodnote 2 € (ak ho nemajú z predchádzajúceho roku), ktorým sa budú denne registrovať pri odoberaní obedov v jedálni. Pri strate čipu je potrebné toto  bezodkladne nahlásiť u vedúcej ŠJ a zakúpiť si nový čip. Bez čipu nie je možné stravníkovi vydať obed !!!

 

Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

 • žiaci ZŠ TU
 • zamestnanci ZŠ TU
 • dôchodcovia TU
 • dôchodcovia s dovozom stravy TU

Podmienky prihlasovania / odhlasovania obedov:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod.  v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné pre žiakov ZŠ neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11:30 – 12:30 hod. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní je potrebné ho zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Dôchodcovia si môžu stravu vyzdvihnúť v ŠJ v čase od 10:30 do 11:00 hod.

Na stravu v ŠJ pri ZŠ je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • použitím čipu cez terminál, ktorý je umiestnený v školskej jedálni (platí len pre žiakov a zamestnancov ZŠ)
 • on-line na web-stránke: eskoly.sk
 • telefonicky na tel. č.: +421 2 659 61 127     (v čase od 7:00 do 14:00)
 • e-mailom na adrese: zohor@gmail.com (platí iba v prípade, že vedúca ŠJ potvrdí odhlásenie spätným e-mailom)
 • osobne: v ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského, Obchodná ulica 7, Zohor

Výdaj stravy:

Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa vydávajú v čase od 11:00 do 14:00 hod.  Prosíme o dodržiavanie týchto časov – vyžadujú to hygienické predpisy.

Platba stravného:

Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, v ktorom je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu stravníka, príp. variabilný symbol stravníka. Platby s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

Bankové spojenie:

Prima Banka Malacky

IBAN: SK16 5600 0000 0032 4940 9008

Pozn.: meno a trieda stravníka

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť TU.

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.05.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 poskytuje v sume:

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ (Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytuje za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.) a odobralo obed,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovaniav ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania vZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergiológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.09.2023 opätovne o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to prostredníctvom zápisného lístka stravníka (odkaz v texte vyššie), ktorý žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania: Školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského alebo prostredníctvom ZŠ resp. MŠ v Zohore, a to najneskôr v termíne do 30.06.2023.

 V prípade, ak nedoručíte zápisný lístok zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka 2023/2024 o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 V Zohore, dňa 18.09.2023

Ing. Sylvia Dudeková – vedúca ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského