Školská jedáleň

 

Kontakt:
Adresa:

Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského

Obchodná 7

900 51 Zohor

Vedúca ŠJ: Ing. Sylvia Dudeková
Hlavná kuchárka: Iveta Slezáková
tel. číslo: 02/ 659 61 127
e-mail: jedalen.zohor@gmail.com

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy Albína Brunovského a deťom a zamestnancom Materskej školy v Zohore.

Výška stravného v MŠ na deň:

 • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed): 1,70 €
 • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed + olovrant): 2,10 €
 • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed): 0,40 €
 • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed + olovrant): 0,80 €
 • zamestnanci MŠ: 1,60 €

Výška stravného v ZŠ na deň:

 • žiaci I. stupňa: 1,70 € (s dotáciou 0 €)
 • žiaci II. stupňa: 1,90 € (s dotáciou 0 €)
 • zamestnanci ZŠ: 1,60 €

Podmienky prihlasovania sa na stravovanie:

Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka – spravidla už posledný augustový týždeň (presnejšie info v miestnom rozhlase a na webe ZŠ) u vedúcej školskej jedálne a odovzdávajú zápisný lístok stravníka. Bez správne vyplneného zápisného lístka podpísaného stravníkom resp. zákonným zástupcom dieťaťa sa nie je možné na stravu prihlásiť. Noví stravníci sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ aj počas školského roka. Po odovzdaní zápisného lístka si žiaci a zamestnanci ZŠ zakúpia u vedúcej ŠJ čip v hodnote 2 € (ak ho nemajú z predchádzajúceho roku), ktorým sa budú denne registrovať pri odoberaní obedov v jedálni. Pri strate čipu je potrebné toto  bezodkladne nahlásiť u vedúcej ŠJ a zakúpiť si nový čip. Bez čipu nie je možné stravníkovi vydať obed !!!

 

Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

 • deti MŠ TU
 • žiaci ZŠ TU
 • zamestnanci ZŠ / MŠ TU

Podmienky prihlasovania / odhlasovania obedov:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné pre žiakov ZŠ neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11:30 – 12:30 hod. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní je potrebné ho zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na stravu v ŠJ pri ZŠ je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • použitím čipu cez terminál, ktorý je umiestnený v školskej jedálni (platí len pre žiakov a zamestnancov ZŠ)
 • on-line na web-stránke: www.eskoly.sk
 • telefonicky na tel. č.:            +421 2 659 61 127     (v čase od 7:00 do 14:00)
 • e-mailom na adrese: jedalen.zohor@gmail.com (platí iba v prípade, že vedúca ŠJ potvrdí odhlásenie spätným e-mailom)
 • osobne: v ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

Výdaj stravy:

Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:30 hod.  Prosíme o dodržiavanie týchto časov – vyžadujú to hygienické predpisy.

Platba stravného:

Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu stravníka, príp. variabilný symbol stravníka. Platby s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

Bankové spojenie:

Prima Banka Malacky

IBAN: SK16 5600 0000 0032 4940 9008

Jedálny lístok si môžete pozrieť TU.

 

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c)zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022 v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa resp. osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“), na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku,ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

 Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

V Zohore, dňa 27.07. 2022

Ing. Sylvia Dudeková

vedúca ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského