Školská jedáleň

 

Kontakt:
Adresa:

Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského

Obchodná 7

900 51 Zohor

Vedúca ŠJ: Ing. Sylvia Dudeková
Hlavná kuchárka: Vlasta Lacková
tel. číslo: 02/ 659 61 127
e-mail: jedalen.zohor@gmail.com

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy Albína Brunovského a deťom a zamestnancom Materskej školy v Zohore.

Výška stravného v MŠ na deň:

 • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed): 1,28 €
 • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed + olovrant): 1,54 €
 • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed): 0 €
 • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed + olovrant): 0,24 €
 • zamestnanci MŠ: 1,24 €

Výška stravného v ZŠ na deň:

 • žiaci I. stupňa: 1,21 € (s dotáciou 0 €)
 • žiaci II. stupňa: 1,30 € (s dotáciou 0 €)
 • zamestnanci ZŠ: 1,24 €

Podmienky prihlasovania sa na stravovanie:

Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka – spravidla už posledný augustový týždeň (presnejšie info v miestnom rozhlase a na webe ZŠ) u vedúcej školskej jedálne a odovzdávajú zápisný lístok stravníka. Bez správne vyplneného zápisného lístka podpísaného stravníkom resp. zákonným zástupcom dieťaťa sa nie je možné na stravu prihlásiť. Noví stravníci sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ aj počas školského roka. Po odovzdaní zápisného lístka si žiaci a zamestnanci ZŠ zakúpia u vedúcej ŠJ čip v hodnote 2 € (ak ho nemajú z predchádzajúceho roku), ktorým sa budú denne registrovať pri odoberaní obedov v jedálni. Pri strate čipu je potrebné toto  bezodkladne nahlásiť u vedúcej ŠJ a zakúpiť si nový čip. Bez čipu nie je možné stravníkovi vydať obed !!!

 

Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

 • deti MŠ TU
 • žiaci ZŠ TU
 • zamestnanci ZŠ / MŠ TU

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022:

Od 01.08.2021 nastali nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí sú tie, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, osoby bez zdaniteľného príjmu). V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus – 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
 • zvýšila sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;
 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

Viac na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Podmienky prihlasovania / odhlasovania obedov:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné pre žiakov ZŠ neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11:30 – 12:30 hod. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní je potrebné ho zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na stravu v ŠJ pri ZŠ je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 • použitím čipu cez terminál, ktorý je umiestnený v školskej jedálni (platí len pre žiakov a zamestnancov ZŠ)
 • on-line na web-stránke: eskoly.sk
 • telefonicky na tel. č.:            +421 2 659 61 127     (v čase od 7:00 do 14:00)
 • e-mailom na adrese: zohor@gmail.com
 • osobne: v ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

Výdaj stravy:

Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:30 hod.  Prosíme o dodržiavanie týchto časov – vyžadujú to hygienické predpisy.

Platba stravného:

Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu stravníka, príp. variabilný symbol stravníka. Platby s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

Bankové spojenie:

Prima Banka Malacky

IBAN: SK16 5600 0000 0032 4940 9008

Jedálny lístok si môžete pozrieť TU.

V Zohore, dňa 23.07.2021

Ing. Sylvia Dudeková

vedúca ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského