Oznam školskej jedálne

Na stránke školy (www.zszohor.sk) boli zverejnené informácie ohľadne dotácie na stravu pre žiakov ZŠ a MŠ platné od 1.5.2023. O dotácie musí rodič každého dieťaťa požiadať – postup a formuláre sú uvedené na stránke v záložke Školská jedáleň. Termín zaslania žiadostí je do 06.04.2023.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

Vážení rodičia,

zápis detí obce Zohor na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2023/2024 sa  v základnej škole uskutoční  nasledovne:

1/  Prihlasovanie k zápisu  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy  rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež  prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2023/2024 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie je spustené 23. marca 2023 a potrvá do 02. apríla 2023.

Formulár na elektronické prihlasovanie

Po odoslaní elektronickej prihlášky obdržia zákonní zástupcovia potvrdenia na uvedených e-mailoch.

2/  Vlastný  zápis  sa uskutoční v dňoch   14. – 15. apríla 2023  s účasťou rodičov a detí  v pavilóne 1. stupňa nasledovne:

  • 14.04. 2023 (piatok)  v čase  od 14.00 do 18.00 hod.
  • 15.04. 2023 (sobota)  v čase od   9.00 do 12.00 hod.

     Zákonní zástupcovia  prinesú:

  • svoj občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa

Obidva doklady sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní.

  • uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti
  • sumu 20 ,00 € na prvácke zošity

Mgr. Ľubica Štefanovičová

_____riaditeľka školy

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2022  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová
____riaditeľka  školy

 

Postup krokov ako postupovať si môžete pozrieť  TU.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť  TU.

Oznam školskej jedálne

Od 1.1.2023 vstupujú do platnosti nové finančné pásma pre nákup potravín v zariadeniach školského stravovania, stanovené a zverejnené MŠVVaŠ SR. Vzhľadom k tomu oznamujeme všetkým stravníkom, že od 9. januára 2022 sa zvyšuje stravná jednotka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín, ktoré si môžete pozrieť v prílohe TU.

Ďakujeme za pochopenie           Sylvia Dudeková – vedúca ŠJ

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí rodičia, žiaci, triedni učitelia – chceme vám všetkým poďakovať za tohtoročnú zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierali sme 520,50€, nakúpili všetko potrebné, deti z I. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili dokopy 33 krabičiek. Krabičky sme 2.12.2022 odovzdali kontaktnej osobe zo zbierky a na Vianoce poputujú k seniorom v rôznych zariadeniach, ktorých isto veľmi potešia. Ste úžasní, že ste sa dokázali takto opäť spojiť pre dobrú vec.

ĎAKUJEME

Fotka z tejto akcie si môžete pozrieť TU.

Grantový program „FCC – Bližšie ku komunite“ – Zohor 2022

V spolupráci s FCC Zohor, s.r.o. realizovala naša škola projekt s názvom „Revitalizácia areálu ZŠ“. Zo získaných finančných prostriedkov sme zakúpili vyvýšené kvetináče na kvety a lavičky, ktoré sme umiestnili pred budovami školy a tiež vyvýšené záhony na zeleninu, ktoré budú využívať žiaci prvého stupňa počas hodín prvouky a pracovného vyučovania. Environmentálny aspekt vo vzdelávaní podporíme využitím zachytenej dažďovej vody v zberných nádobách. Týmto sme zvýšili estetickú aj funkčnú hodnotu nášho areálu, ktorý využívajú nielen žiaci našej školy, ale aj ostatní obyvatelia Zohora, ktorí ho navštevujú. Zamestnanci a žiaci ZŠ Albína Brunovského ďakujú FCC Zohor, s.r.o. za spoluprácu.


Prevádzka a vnútorný režim Základnej školy Albína Brunovského od 5.9.2022 a podmienky vstupu

V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku  2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.8.2022 určuje riaditeľka školy Prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5.9.2022.

Forma vyučovania

Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu.

Nástup do školy

5.9.2022, 9.00 hod.

Čítať ďalej

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2022/23 bude možné v stredu, štvrtok a piatok (od 24.8. do 26.8.2022) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127, prípadne mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com, ako aj počas celého školského roka. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu.

Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky a doplatenia nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v pondelok 5.9.2022, pre žiakov ZŠ v utorok 6.9.2022.

1 2