Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Obchodná 7, Zohor oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje riaditeľské voľno žiakom 8. ročníka na deň 21.03. 2018 z organizačných dôvodov.

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka školy___

Oznam

V roku 2017 sa pani riaditeľka zapojila do Operačného programu  Ľudské zdroje projektom s názvom V ZŠ Zohor úspešnejší, ktorý je spolufinancovaný z európskych zdrojov. Projekt bol úspešný a vďaka nemu  od 1.1.2018 v našej škole pôsobí ďalší asistent učiteľa a deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími  potrebami sa venuje školský špeciálny pedagóg PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD. Bližšie informácie o školskom špeciálnom pedagógovi nájdete v sekcii Organizácia školy/Školský špeciálny pedagóg.

 

Oznam

Vážení občania, oznamujeme vám, že od pondelka 12. marca 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii časti chodníka a výstavbe parkoviska na ulici Školská pri školskej jedálni. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.

 

Eva Rafajová, referent OcÚ Zohor

Obec Zohor, Obecný úrad

Námestie 1. mája 1, 900 51  Zohor

tel.č.: 02-65961 120

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľka  Základnej školy, Obchodná 7, Zohor  oznamuje :

Z Á P I S    D E T Í   D O   1.   ROČNÍKA       

2018/2019

SA USKUTOČNÍ: 

13. APRÍLA  2018 – od 15. 00 –  18.00 hod (piatok)

14. APRÍLA   2018 –  od   9.00 –  12.00 hod (sobota)

V PRVÝCH TRIEDACH   B   PAVILÓNU ( 1. stupeň )

RODIČIA PRINESÚ :

–   RODNÝ LIST   DIEŤAŤA

–   12 € ( EUR)  NA ZOŠITY  pre prváka

–   OBČIANSKY  PREUKAZ  RODIČA

ZŠ  ZOHOR PONÚKA :

-VYUČOVANIE  ANGLICKÉHO JAZYKA  A  NEMECKÉHO JAZYKA

-PRÍPRAVU  NA  MONITOR  A PRIJÍMACIE POHOVORY  NA STREDNÉ  ŠKOLY

-ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ŠPORTOVÉHO,UMELECKÉHO A VZDELÁVACIEHO CHARAKTERU

-PRÁCU S NADANÝMI ŽIAKMI

-POMOC SLABOPROSPIEVAJÚCIM ŽIAKOM A INÉ

NA BUDÚCICH  PRVÁČIKOV SA UŽ VEĽMI TEŠÍME

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka______

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

     V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2017  ( podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Veľmi by nám pomohlo, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole  Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

     Postup na poukázanie 2%,  tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť v sekcii Aktuality na www.zszohor.sk.  ( tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

 

Ďakujeme Vám.

 

                                                              Mgr. Ľubica Štefanovičová – riaditeľka  školy

postup krokov                                                                                              tlačivo

Poďakovanie sponzorom

Žiaci ZŠ v Zohore ďakujú všetkým sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do tomboly na maškarný ples.

1. Papiernictvo Gulla – p.Ščasný 2. Mäso Bertovič 3.Mäso – p.Kupková 4.Textil –p. Duffek 5. Kníhtlač Gerthoffer 6. Reštaurácia Tigrík 7. Deratizačná firma –p.Kliment 8.Záhrada Zuzana – p.Mackovičová .Fitnes – p.Haramia 9.Keramika- p.Hubek 10.Chovateľské potreby –p.Urbanič 11.Vinotéka – p.Kuchár 12.Kaderníctvo – p.Ščepánková 13.Pekáreň Zohor 14.Zohorské ozveny 15. Predajňa p. Rexa 16.Detská móda 17. Cyklo Malacky – p.Dufek 18.Lekáreň Dr.Max 19.Železiarstvo p.Slezáková 20.Reštaurácia Tykadielko 21.Divadelný súbor Šáchor

Rodiny: Rovná, Lauková, Balážová, Funková, Koreničová, Šimoníková ,Badrnová, Bodorová, Kovárová, Štefanovičová, Rybárová, Stachová, Slezáková ,M.Kubačáková-Slezáková

1 2