Príspevok na ŠKD

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD (Školského klubu detí) za II. polrok je 60 € ( 12 € mesiac), poprosíme uhradiť do 29.01.2020 osobne p. vychovávateľke alebo na účet: SK 51 5600 0000 0032 4940 1006
-treba uviesť VS: 2020
-meno a priezvisko žiaka
-trieda, ktorú žiak navštevuje

Blahoželáme

Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní. Tento rok bude vyznamenaná jedna žiačka z našej školy.

 

zubná ambulancia

Zubná ambulancia Zohor si dovoľuje oznámiť  rodičom žiakov, ktorí boli evidovaní u MUDr. Veselej a chceli by chodiť na ošetrenie do zubnej ambulancie v Zohore, aby prišli podpísať žiadosť o vydanie zo zdravot. starostlivosti od MUDr. Veselej  s preukazom poistenca dieťaťa. 

Bližšie informácie poskytneme na t. č. 02/43637147

 

Utorok: 8-11.00

Streda: 12-16.00

Štvrtok: 8-11.00

 

Tím zubnej ambulancie