Nové protiepidemiologické opatrenia v školách a školských zariadeniach

Vážení rodičia,

s účinnosťou od 29. 11. 2021 vstupujú do platnosti sprísnené opatrenia v školách a školských zariadeniach, na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra školstva.

1/ Pre žiakov i zamestnancov je povinné nosenie rúška v interiéri školy

2/ Triedy a skupiny žiakov sa nesmú zmiešavať. V ŠKD sme prijali opatrenie na úpravu

dochádzky detí. Z kapacitných a personálnych dôvodov zabezpečíme návštevu ŠKD žiakom 1. – 3. ročníka, žiaci 4. ročníka majú dočasne prerušenú dochádzku. Poplatok za mesiac december bude rodičom vrátený. Ruší sa ranný ŠKD.

3/ Prosíme rodičov, ktorí dostali zo školy Ag samotesty, aby ich využívali, Ministerstvo odporúča v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie testu je rodič povinný hlásiť škole:

 cez stránku školy – Domáce samotestovanie žiakov alebo

 cez IŽK – Vykonanie domácich Ag testov

Ministerstvo školstva od školy žiada spätnú väzbu používania testov. V prípade pozitívneho Ag samotestu dieťa zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára  pre deti a dorast a bezodkladne túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi, aby škola mohla prijať potrebné opatrenia.

4/ Pokračujú opatrenia zavedené od začiatku roka – viac vstupov do školy, meranie teploty, dezinfekcia rúk, priestorov a povrchov.

5/ Na základe rozhodnutia ministra školstva sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne

 od 20. 12 2021 do 07. 01. 2022.

6/ Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.minedu.sk, je tam aj aktualizovaný Školský semafor.

Vážené rodičia,

školy zostávajú otvorené aj v období zhoršenia epidemiologickej situácie, umožňujú deťom prezenčne sa vzdelávať. Obraciam sa na Vás s veľkou prosbou, aby sme spoločným zodpovedným prístupom chránili zdravie žiakov i zamestnancov školy.

Ďakujem Vám

 

 Mgr. Ľubica Štefanovičová

 riaditeľka školy____

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Milí rodičia,
aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej výzvy: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Princípom tohto projektu je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Minulý rok sme na 1.stupni vyzbierali 89 krabíc a potešili sme dôchodcov aj v Zohorskom stacionári.
V každej triede budeme robiť takéto krabičky. Ak máte záujem zapojiť sa, môžete poslať po deťoch 1-2€. Z vyzbieraných peňazí nakúpime všetko potrebné a spolu s deťmi potom v škole krabičky zabalíme. Peniaze môžu deti nosiť triednym pani učiteľkám do 23.11.2021. Z organizačného hľadiska to bude takto jednoduchšie. Vopred ďakujeme za zapojenie.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.kolkolasky.sk

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia a milí žiaci,

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03.11.2021 ( streda) sa obnovuje vyučovanie na II.stupni ZŠ podľa rozvrhu. Prerušenie vyučovania v utorok 02.11.2021 bolo z dôvodu preventívno – karanténneho. Zároveň žiadame rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav detí a pravidelne robili deťom Ag samotesty, použitie testov zaznamenávali do IŽK alebo na stránku školy. V prípade pozitívneho výsledku informovali triedneho učiteľa.

Antigénové testy, výnimka z karantény

Vážení rodičia,

  • Ag testy

Prosíme Vás o pravidelné zaznamenávanie vykonaných Ag testov do IŽK alebo na stránku školy. V prípade malého využívanie Ag testov nebudú ďalšie testy z ministerstva dodané.

  • Výnimka z karantény

Prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom tlačiva výnimku z karantény, ktorú budeme môcť využiť v prípade, ak by sa v triede vyskytol COVID pozitívny žiak/učiteľ.

Protiepidemické opatrenia v našej škole odporúčané Školským semaforom

– Do školy prichádzajú len zdraví žiaci. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

–  Žiak má prekryté horné dýchacie cesty ( rúško, respirátor).

– Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

– Žiaci prechádzajú ranným filtrom ( meranie teploty, dezinfekcia rúk).

– Žiaci dodržiavajú odporúčania týkajúce sa minimálnych rozstupov ( 2m), snažia sa dodržiavať všetky opatrenia zamedzujúce premiešavaniu skupín detí.

– Do budovy školy nevstupujú cudzí návštevníci. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti “ danej osoby.

– Žiaci dodržiavajú časové harmonogramy ( pr. Rozvrh obedov) a priestorové zadelenie tried v rámci vyučovania, prestávok a pobytu v ŠKD.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

– V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ . Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

– Priestory školy a predmety v škole budú pravidelne dezinfikované.

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Čítať ďalej