2 % pre našu školu

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

 

           V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2016 (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Veľmi by nám pomohlo, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole  Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2% si môžte pozrieť TU.

Tlačivo Vyhlásenia si môžete pozrieť a stiahnuť TU.

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Potrebné tlačivá  pre rodičov  sú k dispozícii i v škole.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka  školy

 

Zápis prvákov

Riaditeľka  Základnej školy, Obchodná 7, Zohor  oznamuje :

 

                Z Á P I S    D E T Í   D O   1.   ROČNÍKA       

2017/2018

 

SA USKUTOČNÍ  07.  APRÍLA  2017 – od 15. 00 –  18.00 hod

                         08.  APRÍLA   2017 –  od   9.00 –  13.00 hod

V 1.TRIEDE  B   PAVILÓNU (1. stupeň)

 

RODIČIA PRINESÚ :     

–   RODNÝ LIST   DIEŤAŤA

–   12 € ( EUR)  NA ZOŠITY  pre prváka

–   OBČIANSKY  PREUKAZ  RODIČA

 

ZŠ  ZOHOR PONÚKA : 

–   VYUČOVANIE  ANGLICKÉHO JAZYKA  A  NEMECKÉHO JAZYKA

–   PRÍPRAVU  NA  MONITOR  A PRIJÍMACIE POHOVORY  NA STREDNÉ  ŠKOLY

–   ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ŠPORTOVÉHO,UMELECKÉHO A VZDELÁVACIEHO CHARAKTERU

–   PRÁCU S NADANÝMI ŽIAKMI

–   POMOC SLABOPROSPIEVAJÚCIM ŽIAKOM A INÉ

 

NA BUDÚCICH  PRVÁČIKOV SA UŽ VEĽMI TEŠÍME

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka

ŠKD

ŠKD (školský klub detí) začne svoju prevádzku od 6. septembra 2016.

 

Školné za I. polrok ŠKD je 40 €, ktoré treba zaplatiť do 30. septembra 2016.

 

ZŠ ponúka ranný ŠKD v čase od 6.45 hod. do 7.45 hod. Prihlásiť rodičia môžu svoje deti u vychovávateľky Eriky Dinušovej. Táto ponuka je k dispozícii od 12. septembra 2016.