Obnovenie vyučovania

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia obce Zohor ako zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy pokyny, ktoré upravujú prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

                                                         S účinnosťou od 1. júna 2020

sa obnovuje:

a/ školské vyučovanie v základnej škole v 1. – 5. ročníku

b/ prevádzka školského klubu detí

c/ prevádzka zariadenia školského stravovania

Prevádzka základnej školy a školského klubu detí bude zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v 1 skupine. Skupiny vytvorené na vyučovaní budú v tom istom zložení pokračovať v ŠKD.

Čítať ďalej…

Usmernenie ministerky školstva

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských  zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusu COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách  a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

 

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2%, tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Ďakujeme Vám.

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka  školy___

– postup krokov si môžete pozrieť TU

– vyhlásenie si môžte stiahnuť TU

1 2