Výchovný a karierový poradca

Výchovný a karierový poradca: Mgr. Ing. Andrea Goliašová

 

Konzultačné hodiny: utorok od 12.00 – 13.30 alebo podľa dohovoru

 

Mailová adresa: adagoliasova@gmail.com

 

Činnosť výchovného a karierového poradcu je zameraná na:

 • Pomoc pri riešení výchovno- vzdelávacích problémov žiakov
 • Úzka spolupráca so špeciálnym pedagógom školy
 • Prevencia pred patologickými javmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, pedagogicko- psychologickými poradňami
 • Spracovanie výsledkov vyšetrení žiakov
 • Poskytovanie servisu ohľadom ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách
 • Poskytovanie konzultácií pre žiakov i rodičov
 • Simulovanie – pomocou programu Proforient – umiestnenie žiakov v SŠ
 • Spolupráca so školským výpočtovým strediskom v Bratislave pri zbere a spracovaní údajov ďalšieho štúdia žiakov
 • Spolupráca s výchovnými poradcami SŠ
 • Pomoc pri príprave, spracovaní a odosielaní prihlášok na SŠ

Dôležité termíny:

13.11.2023 – Proforient – poradenstvo profesijnej orientácie pre žiakov. Bude
prebiehať online doobeda v škole. Je potrebné vopred mi odovzdať vyplnený a
podpísaný súhlas rodiča s touto aktivitou (tlačivá budú deťom včas rozdané v škole).

December – zákonný zástupca vyplní cez IŽK predbežný záujem o konkrétne SŠ kvôli simulácii poradia.

 

Dôležitý link zo stránky ministerstva školstva ohľadom usmernení k prijímaciemu konaniu je:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

 

Kontakty na CPaP v Malackách: Záhorácka 51, 901 01 Malacky
034/772 42 93

Informácie o štúdiu na stredných školách:

www.svsba.sk
www.minedu.sk

Prevencia šikanovania:

 • Schránka dôvery
 • Aktivity pre žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Malackách