Výchovný a karierový poradca

Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Ing. Andrea Goliašová

 

Konzultačné hodiny: utorok od 12.00 – 13.30 alebo podľa dohovoru

 

Mailová adresa: adagoliasova@gmail.com

 

Činnosť výchovného a kariérového poradcu je zameraná na:

 • Pomoc pri riešení výchovno- vzdelávacích problémov žiakov
 • Úzka spolupráca so špeciálnym pedagógom školy
 • Prevencia pred patologickými javmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, pedagogicko- psychologickými poradňami
 • Spracovanie výsledkov vyšetrení žiakov
 • Poskytovanie servisu ohľadom ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách
 • Poskytovanie konzultácií pre žiakov i rodičov
 • Simulovanie – pomocou programu Proforient – umiestnenie žiakov v SŠ
 • Spolupráca so školským výpočtovým strediskom v Bratislave pri zbere a spracovaní údajov ďalšieho štúdia žiakov
 • Spolupráca s výchovnými poradcami SŠ
 • Pomoc pri príprave, spracovaní a odosielaní prihlášok na SŠ

Dôležité termíny:

Do 20.3.2024 – Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

25.3 – 19.4.2024 – Overenie športového nadania

29.4. – 3.5.2024 – Prvý termín prijímacích skúšok

9.5. – 7.5.2024 – Druhý termín prijímacích skúšok

Pozvánky na PS zašle riaditeľ SŠ rodičom najneskôr 5 dni pred ich konaním.

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacích pohovorov zverejní SŠ 17.5.2024.

Zákonný zástupca najneskôr do 22.5.2024 potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Dôležitý link zo stránky ministerstva školstva ohľadom usmernení k prijímaciemu konaniu je:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

 

Kontakty na CPaP v Malackách: Záhorácka 51, 901 01 Malacky
034/772 42 93

Informácie o štúdiu na stredných školách:

www.svsba.sk
www.minedu.sk

Prevencia šikanovania:

 • Schránka dôvery
 • Aktivity pre žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Malackách