Výchovný a karierový poradca

Výchovný a karierový poradca: Mgr. Ing. Andrea Goliašová

 

Konzultačné hodiny: Pondelok od 12.00 – 13.30 alebo podľa dohovoru

 

Mailová adresa: adagoliasova@gmail.com

 

Činnosť výchovného a karierového poradcu je zameraná na:

 • Pomoc pri riešení výchovno- vzdelávacích problémov žiakov
 • Úzka spolupráca so špeciálnym pedagógom školy
 • Prevencia pred patologickými javmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, pedagogicko- psychologickými poradňami
 • Spracovanie výsledkov vyšetrení žiakov
 • Poskytovanie servisu ohľadom ďalšieho štúdia žiakov na stredných školách
 • Poskytovanie konzultácií pre žiakov i rodičov
 • Simulovanie – pomocou programu Proforient – umiestnenie žiakov v SŠ
 • Spolupráca so školským výpočtovým strediskom v Bratislave pri zbere a spracovaní údajov ďalšieho štúdia žiakov
 • Spolupráca s výchovnými poradcami SŠ
 • Príprava, spracovanie a odosielanie prihlášok na SŠ
 • Príprava zápisných lístkov do SŠ

Dôležité termíny:

Proforient – 3.11.2021online poradenstvo ohľadom profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka (pre žiakov s podpísanou žiadosťou/súhlasom, ktorý ste dostali na RZ)

 

Kontakty na CPPPaP v Malackách: M. Rázusa 30, 901 01 Malacky
034/7724293, 034/7725659

Informácie o štúdiu na stredných školách:

www.svsba.sk
www.minedu.sk

Prevencia šikanovania:

 • Schránka dôvery
 • Aktivity pre žiakov v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Malackách
 • Prednášky pre rodičov