Školský klub detí pri Základnej škole A. Brunovského v Zohore

Základné informácie 2018/2019

Telefónne číslo do školy 02/65961 126
Kontaktný mail: skdzohor@gmail.com
ŠKD je v prevádzke Od 6:45 do 7:45 –Ranný ŠKDOd 11:40 do 17:00
ŠKD Nachádza sa v samostatnej budove, spolu so školskou jedálňou a obecnou knižnicou
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za I.pol. 40€
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za II.pol. 40€
I.oddelenie Vych. Stachová Jarmila Počet detí : 29 29
II.oddelenie Vych. Matlovičová Romana Počet detí: 29 29
III.oddelenie Vych.Benková Adriana Počet detí: 29 26
IV.oddelenie Vych.Dinušová Erika Počet detí : 31 23
Režim dňa v školskom klube detí
06:45-07:45 Ranný ŠKD
11:40-13:30 Ukončenie vyučovania, obed v zmysle harmonogramu
13:00-14:00 Pravidelné striedanie tematických oblastí
14:00-15:00 Pobyt vonku
15:00-15:30 Osobná hygiena, olovrant
15:30-16:30 Príprava na vyučovanie (písomná a ústna)
16:30-17:00 Voľné hry detí, čítanie, kreslenie
Návšteva obecnej knižnice
Pondelok Deti z oddelenia vych. Benkovej
Utorok Zavreté
Streda Deti z oddelenia vych. Matlovičovej
Štvrtok Detí z oddelenia vych. Stachová
Piatok Deti z oddelenia vych. Dinušovej

Výchova a vzdelávanie v ŠKD sa realizuje v týchto oblastiach výchovy:

– vzdelávacia oblasť

– spoločensko – vedná oblasť

– pracovno – technická oblasť

– prírodovedno – environmentálna oblasť

– esteticko – výchovná oblasť

– telovýchovná, zdravotná a športová oblasť