Školský klub detí pri Základnej škole A. Brunovského v Zohore

Základné informácie 2023/2024

Telefónne číslo do školy 02/65961 126
Kontaktný mail: skdzohor@gmail.com
ŠKD je v prevádzke Od 6:45 do 7:45 – Ranný ŠKD

Od 11:40 do 17:00 – Poobedný

ŠKD Nachádza sa v samostatnej budove pri ZŠ, spolu s jedálňou a obecnou knižnicou, 2 oddelenia sa nachádzajú v budove školy
 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za I. pol. – od septembra do decembra 48€
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za II. pol. – od januára do júna 72€
Dieťa bez písomného súhlasu nepustíme samé zo školského klubu detí. Ak je zmena v odchode dieťaťa zo školského klubu, poprosíme zavolať p. vychovávateľke a následne poslať sms. Ak viete o zmene skôr, poprosíme do slovníčka, alebo na lístok napísať zmenu.

I. odd. -1.A+1.C Zálesňáková Simona

 

mobil: 0949 869 483 budova ŠKD
II. odd. -1.B+1.C Dinušová Erika mobil :0944 590 419 budova ŠKD
III. odd. -2.A+3.C Matlovičová Romana mobil:0944 573 542 budova školy
IV. odd.-2.B+3.C Mikletič Irena mobil: 0944 153 348 budova ŠKD
V. odd. -3.A Holičová Zuzana mobil : 0950 679 670 budova školy
VI. odd. -3.B+4.A Kramár Lukáš mobil : 0949 345 407 budova ŠKD
VII. odd. -3.B+4.B Lapčíková Patrícia mobil :0944 565 948 budova školy
Režim dňa v školskom klube detí
06:45-07:45 Ranný ŠKD
11:40-13:30 Ukončenie vyučovania, obed v zmysle harmonogramu
13:00-14:00 Pravidelné striedanie tematických oblastí
14:00-15:00 Pobyt vonku
15:00-15:30 Osobná hygiena, olovrant
15:30-16:30 Príprava na vyučovanie (písomná a ústna)
16:30-17:00 Voľné hry detí, čítanie, kreslenie

Výchova a vzdelávanie v ŠKD sa realizuje v týchto oblastiach výchovy:

– vzdelávacia oblasť

– spoločensko – vedná oblasť

– pracovno – technická oblasť

– prírodovedno – environmentálna oblasť

– esteticko – výchovná oblasť

– telovýchovná, zdravotná a športová oblasť