Školský klub detí pri Základnej škole A. Brunovského v Zohore

Základné informácie 2020/2021

Telefónne číslo do školy 02/65961 126
Kontaktný mail: skdzohor@gmail.com
ŠKD je v prevádzke Od 6:45 do 7:45 – Ranný ŠKD Od 11:40 do 17:00 – Poobedný
ŠKD Nachádza sa v samostatnej budove pri ZŠ, spolu s jedálňou  a obecnou knižnicou 2 oddelenia sa nachádzajú v budove školy.
 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za I. pol. – od septembra do decembra 48€
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí za II. pol. – od januára do júna 72€
I. oddelenie

budova ŠKD

Vych. Dinušová Erika

mobil: 0944 590 419

Počet detí : 22 Triedy: 1.A + 1.C
II. oddelenie

budova ŠKD

Vych. Mikletič Irena

mobil :0944 153 348

Počet detí: 22 Triedy: 1.B + 1.C
III. oddelenie

budova školy

Vych. Lapčíková Patrícia

mobil :0944 565 948

Počet detí: 21 Trieda: 2.A
IV. oddelenie

budova ŠKD

Vych. Dudeková Magdaléna

mobil:0949 345 407

Počet detí: 20 Trieda: 2.B

 

V. oddelenie

budova školy

Vych. Matlovičová Romana

mobil :0944 573 542

Počet detí: 22 Triedy: 3.A + 4.A
VI. oddelenie

budova ŠKD

Vych. Zálesňáková Simona

mobil :0949 869 483

Počet detí: 25 Triedy: 3.B + 4.B
Režim dňa v školskom klube detí
06:45-07:45 Ranný ŠKD
11:40-13:30 Ukončenie vyučovania, obed v zmysle harmonogramu
13:00-14:00 Pravidelné striedanie tematických oblastí
14:00-15:00 Pobyt vonku
15:00-15:30 Osobná hygiena, olovrant
15:30-16:30 Príprava na vyučovanie (písomná a ústna)
16:30-17:00 Voľné hry detí, čítanie, kreslenie

Výchova a vzdelávanie v ŠKD sa realizuje v týchto oblastiach výchovy:

– vzdelávacia oblasť

– spoločensko – vedná oblasť

– pracovno – technická oblasť

– prírodovedno – environmentálna oblasť

– esteticko – výchovná oblasť

– telovýchovná, zdravotná a športová oblasť