Školská jedáleň

Kontakt:

Adresa:

Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského

Obchodná 7

900 51 Zohor

Vedúca ŠJ:

Ing. Sylvia Dudeková

Hlavná kuchárka:

Vlasta Lacková

tel. číslo:

02/ 659 61 127

e-mail:

jedalen.zohor@gmail.com

 

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy, deťom a zamestnancom Materskej školy a zamestnancom Obecného úradu v Zohore.

 

Výška stravného:

 

 • deti MŠ vo veku 3-5 rokov (desiata + obed): 1,28 €
 • deti MŠ vo veku 3-5 rokov (desiata + obed + olovrant): 1,54 €
 • deti MŠ vo veku 5-7 rokov (desiata + obed): 0,08 €
 • deti MŠ vo veku 5-7 rokov (desiata + obed + olovrant): 0,34 €

 

 • žiaci I. stupňa pri nároku na dotáciu: 0,01 € (bez dotácie 1,21 €)
 • žiaci II. stupňa pri nároku na dotáciu: 0,10 € (bez dotácie 1,30 €)

 

 • zamestnanci ZŠ/MŠ: 1,24 €
 • zamestnanci OcÚ: 2,76 €

 

 

Podmienky prihlasovania sa na stravovanie:

Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka – spravidla už posledný augustový týždeň (presnejšie info v miestnom rozhlase a na webe ZŠ) u vedúcej školskej jedálne a odovzdávajú zápisný lístok stravníka. Bez správne vyplneného zápisného lístka podpísaného stravníkom resp. zákonným zástupcom dieťaťa sa nie je možné na stravu prihlásiť. Noví stravníci sa môžu prihlásiť u vedúcej ŠJ aj počas školského roka. Po odovzdaní zápisného lístka si žiaci a zamestnanci ZŠ zakúpia u vedúcej ŠJ čip v hodnote 2 € (ak ho nemajú z predchádzajúceho roku), ktorým sa budú denne registrovať pri odoberaní obedov v jedálni. Pri strate čipu je potrebné toto  bezodkladne nahlásiť u vedúcej ŠJ a zakúpiť si nový čip. Bez čipu nie je možné stravníkovi vydať obed !!!

 

Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

 • deti MŠ TU
 • žiaci ZŠ TU
 • zamestnanci MŠ TU
 • zamestnanci ZŠ TU
 • zamestnanci OcÚ TU

 

Príspevky na stravovanie a nárok na dotáciu:

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v MŠ resp. na vyučovaní v ZŠ dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

 

 

Podmienky prihlasovania / odhlasovania obedov:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné pre žiakov ZŠ neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11:30 – 12:30 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní je potrebné ho zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na stravu v ŠJ pri ZŠ je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ.

 

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 

 • použitím čipu cez terminál, ktorý je umiestnený v školskej jedálni (platí len pre žiakov a zamestnancov ZŠ)
 • on-line na web-stránke: eskoly.sk
 • telefonicky na tel. č.:            +421 2 659 61 127     (v čase od 7:00 do 14:00)
 • e-mailom na adrese: zohor@gmail.com
 • osobne: v ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

 

Výdaj stravy:

Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa vydávajú v čase od 11:45 do 14:15 hod.  Prosíme o dodržiavanie týchto časov – vyžadujú to hygienické predpisy.

Platba stravného:

Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu stravníka, príp. variabilný symbol stravníka. Platby s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

Bankové spojenie:

Prima Banka Malacky

IBAN:             SK16 5600 0000 0032 4940 9008

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť TU.

 

 

 

V Zohore, dňa 18.08.2020

Ing. Sylvia Dudeková

vedúca ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského