Oznam ŠKD

Poprosíme vyplniť prihlášku do Školského klubu detí, ktorú dieťa odovzdá triednej p. učiteľke v deň nástupu  do školy t.j. 02.09.2020. Ranný školský klub bude v ponuke až po 15.09.2020. Budeme Vás informovať.

Do školského klubu si treba priniesť prezúvky a vrecúško. Piate oddelenie t.j. štvrtáci, budú mať triedu školského klubu v budove školy v 4.B triede. (štvrtáci nebudú potrebovať druhé prezúvky do škd, budú používať tie čo majú v škole).

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD (školského klubu detí) poprosíme uhradiť na b.ú. SK51 5600 0000 0032 4940 1006, je to 60€ na prvý polrok – PLATÍ PRE PRVÁKOV. Deti druhých až štvrtých ročníkov, navštevujúcich škd, dostanú lístok s uvedenou sumou na doplatenie, keďže sa časť úhrady presúva z minulého školského roka do tohto.

 

Prihláška ŠKD

Začiatok školského roka 2020/2021

Pokyny riaditeľky

Základnej školy Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

upravujúce organizáciu a podmienky základnej školy a školského klubu detí

počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

s účinnosťou od 02. septembra 2020 – do 14.09.2020

 

Školský rok  sa začína 02. 09. 2020, otvorenie bude v triedach ZŠ, účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Príchod žiakov prvý školský deň bude nasledovný:

  • 8.30 hod – žiaci druhého až štvrtého ročníka
  • 9.00 hod – žiaci prvého ročníka v sprievode jedného zákonného zástupcu
  • 9.30 hod – žiaci piateho až deviateho ročníka

Všetci žiaci a sprevádzajúce osoby prvákov vstupujú do budov školy v rúškach. Ostatní rodičia do budov nevstupujú.  Rúška v triedach sú pre prvý stupeň odporúčané a pre druhý stupeň povinné. Pri vstupe do budov  základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, meranie teploty

Zákonný zástupca žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov). Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  pred začiatkom nového školského roka. Tu stiahnuť. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tu stiahnuť. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku do školy aj do ŠKD. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.

Vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach, miestnosti sa nebudú striedať.  V triedach bude zabezpečené časté vetranie. Žiaci 1. stupňa budú používať rúško pri vstupe do budovy a pri pohybe na chodbe, v triedach je odporúčané. Žiaci 2. stupňa budú nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel.

Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, nasadí si rúško a bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase  vyučovania.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať trikrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne.

Uvedené opatrenia sa môžu predĺžiť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25.8. do 27.8.2020) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v stredu 2.9.2020, pre žiakov ZŠ vo štvrtok 3.9.2020.

1 4 5 6