O škole

Charakteristika školy

 

Obec Zohor sa nachádza v Záhorskej nížine, 26 km od Bratislavy v okrese Malacky. Umiestnenie rozsiahleho areálu školy v strede obce, blízko zdravotníckych zariadení a pri málo frekventovaných komunikáciách je vhodné a vyhovujúce. Do roku 1936 sa vyučovalo v starej budove školy pri kostole, kde sídlila meštianska škola. Nové budovy boli otvorené v roku 1962.

Školský areál tvorí :

– pavilón A – tu sa nachádzajú triedy 2. stupňa, riaditeľňa, zborovňa, špeciálna učebňa fyziky

– pavilón B – tu sú triedy 1. stupňa, malá zborovňa, špeciálna učebňa chémie a prírodopisu, školské dielne

– telocvičňa – slúži na vyučovanie telesnej výchovy, pre záujmové krúžky športového charakteru, vo veľkej miere ju využívajú občania na telovýchovnú činnosť, je plne využitá 7 dní v týždni

– školský klub detí a školská kuchyňa s jedálňou – tvoria samostatnú budovu

Súčasťou školského areálu je polyfunkčné ihrisko, bežecká dráha, ihriská na futbal, volejbal a hádzanú, ihrisko pre ŠKD a školská záhrada. Celý komplex skrášľuje veľa zelene, trávniky, stromy a kríky. Škola je plnoorganizovaná, t. j. s ročníkmi 1. – 9. Od roku 2002 je škola právnym subjektom Takto sa vyvíjal počet žiakov, tried a vyučujúcich:

Školský rok Počet žiakov Počet tried Počet učiteľov
2001/2002 317 16 22
2002/2003 305 15 22
2003/2004 296 16 22
2004/2005 294 15 21
2005/2006 292 14 20
2006/2007 283 14 20
2007/2008 259 13 19
2008/2009 278 15 21
2009/2010 273 16 21
2010/2011 283 17 21

Profil a zameranie školy

 

Súčasná moderná škola sa musí prispôsobovať požiadavkám doby. Na popredné miesto kladieme rozvoj komunikácie v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch – anglický, nemecký, za veľmi dôležitý považujeme aj environmentálny aspekt vo vzdelávaní. Predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných predmetov. Žiaci si osvojujú spisovnú podobu štátneho jazyka., jazyková komunikácia ich vedie k jasnému, presnému a zrozumiteľnému vyjadrovaniu. Učia sa kultivovane písať, čítať s porozumením,, samostatne tvoriť slohové útvary. Oboznamujú sa s literárnymi dielami, autormi a textami, pokúšajú sa ich analyzovať i zovšeobecňovať, budujú si vzťah k literatúre a stávajú sa vzdelaným čitateľom. V našej škole sa usilujeme vychádzať v ústrety aj požiadavkám rodičov. Väčšina z nich si želá, aby sa ich dieťa ako cudzí jazyk učilo jazyk anglický. Od tretieho ročníka sa všetky deti učia anglický jazyk a v šiestom ročníku zavádzame druhý cudzí jazyk – nemecký. Škola disponuje kvalifikovanými učiteľmi na oba cudzie jazyky..

Rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch podporujeme :

– zvýšenou hodinovou dotáciou na anglický a nemecký jazyk

– využívaním cudzojazyčných časopisov, doplnkovej literatúry, počítačových programov

– návštevami nám bližšieho nemeckého prostredia

– účasťou na medzinárodných projektoch

– záujmovými krúžkami

Každý človek má právo na život. V akom prostredí ho bude tráviť, záleží od rôznych faktorov. Osobitné miesto má práve jeho postoj k tomuto prostrediu, ktoré si väčšinou vytvára sám. Preto by mal mať každý včasné a úplné informácie o stave životného prostredia, o prírodných zdrojoch i kultúrnych pamiatkach. Mal by vedieť, čo môže ohrozovať a poškodzovať životné prostredie a čo treba robiť, aby sa tomu zabránilo. Vytyčujúce ciele a obsah, ktoré realizujeme, sú zamerané na základné princípy ochrany životného prostredia. Žiaci získavajú vedomosti o životnom prostredí, pričom chápu:

– prírodné javy a deje

– zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia – i nevyhnutné, vedúce k zlepšeniu života ľudí

– prírodné katastrofy, ako i katastrofy vzniknuté cielenou nedbalosťou ľudí, zameraných len na zisky

Preto treba žiakov :

– učiť o životnom prostredí

– vychovávať prostredníctvom životného prostredia

– vychovávať žiakov pre životné prostredie – vážiť si ho, myslieť na budúcnosť

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme zaraďovať jednotlivé témy priamo do vyučovacieho procesu v predmetoch prírodopis, chémia, fyzika, etická výchova, občianska výchova a pracovné vyučovanie. V ostatných predmetoch nenásilnou formou ich budeme zaraďovať k vhodnému učivu. Život človeka je nevyhnutne spätý so životným prostredím, s jeho tvorbou a ochranou. Človek a príroda musia žiť v rovnováhe a vzájomnej tolerancii. To sa usilujeme žiakom vštepiť od prvého ročníka.

Naše aktivity:

 

Najdôležitejšia forma je priama účasť žiakov, ktorú na našej škole realizujeme pomocou:

– krúžkovej činnosti

– vychádzky do prírody

– aktívnou pracovnou činnosťou na hodinách pracovného vyučovania

– účasťou na projekte v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne

– separovaním odpadu – na škole i v obci

– exkurziou do skládky odpadu v našom regióne – ASA

– starostlivosťou o veľký školský areál

– organizovaním zberu papiera a plastových fliaš dvakrát ročne ( október, máj )

– účelové cvičenia – Ochrana človeka a zdravia