Veľkonočné prázdniny

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla a trvajú do 6. apríla 2021.

7. apríla žiaci 1. stupňa pokračujú v  prezenčnom vyučovaní, žiaci 2. stupňa  majú stále dištančné vzdelávanie. Pripravujeme postupný návrat aj 2. stupňa do školy.  Ak bude  priaznivá  epidemiologická situácia, predpokladáme nástup deviatakov od 12. apríla a potom aj ostatných druhostupniarov.

Želáme Vám  šťastné, pokojné a hlavne zdravé prežitie sviatkov jari.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020 (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

  • Postup na poukázanie 2% nájdete TU
  • Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť TU

(tlačivá sú k dispozícii aj v škole).

  • Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka  školy

Aktuálne informácie

Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 18.02.2021 ( vo štvrtok) sa

obnovuje prezenčné vyučovanie

na I. stupni základnej školy.

Žiak musí prísť v sprievode 1 zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov a  kópiu negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópiu výnimky z testovania, ktoré môže zaslať učiteľovi do mailu.

Žiaci budú prechádzať ranným filtrom, vstupovať budú tromi vchodmi. Prosíme rodičov, aby mali deti aspoň dve rúška (resp. respirátory FFP2), hygienické vreckovky a prezuvky.

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý dajú deťom triedne pani učiteľky a bude zverejnený na stránke školy.

ŠKD a školská jedáleň  budú v prevádzke.

Vyučovanie na II. stupni pokračuje dištančne.

Začiatok školského roka 2020/2021

Pokyny riaditeľky

Základnej školy Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

upravujúce organizáciu a podmienky základnej školy a školského klubu detí

počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

s účinnosťou od 02. septembra 2020 – do 14.09.2020

 

Školský rok  sa začína 02. 09. 2020, otvorenie bude v triedach ZŠ, účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Príchod žiakov prvý školský deň bude nasledovný:

  • 8.30 hod – žiaci druhého až štvrtého ročníka
  • 9.00 hod – žiaci prvého ročníka v sprievode jedného zákonného zástupcu
  • 9.30 hod – žiaci piateho až deviateho ročníka

Všetci žiaci a sprevádzajúce osoby prvákov vstupujú do budov školy v rúškach. Ostatní rodičia do budov nevstupujú.  Rúška v triedach sú pre prvý stupeň odporúčané a pre druhý stupeň povinné. Pri vstupe do budov  základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, meranie teploty

Zákonný zástupca žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov). Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  pred začiatkom nového školského roka. Tu stiahnuť. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tu stiahnuť. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku do školy aj do ŠKD. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.

Vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach, miestnosti sa nebudú striedať.  V triedach bude zabezpečené časté vetranie. Žiaci 1. stupňa budú používať rúško pri vstupe do budovy a pri pohybe na chodbe, v triedach je odporúčané. Žiaci 2. stupňa budú nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel.

Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, nasadí si rúško a bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase  vyučovania.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať trikrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne.

Uvedené opatrenia sa môžu predĺžiť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

1 2