Oznam ŠKD

Od zajtra 15.10.2020 nové nariadenia. Ranný škd je zrušený do odvolania.

Deti budú rozdelené do oddelenia takto:

1.odd -Lapčíková Patrícia -0940 960 658 -trieda 1.A-v budove škd

2.odd – Dinušová Erika -0907 506 110 -trieda 1.B- v budove škd

3.odd- Petrušová Veronika -0949 187 804 -trieda 2.A -v budove škd

4.odd -Matlovičová Romana-0908 565 913-trieda 2.B-v budove škd

5.odd – Zálesňáková Katarína – 0915 744 175 -trieda 3.A+3.B-pavilón B-ZŠ

6.odd- Stachová Jarmila -0918 522 053 – trieda 4.A +4.B -pavilón B -ZŠ-po 15.30 volať p. vych. Zálesňákovej

ak prídete pre deti treba volať na dané mobilné čísla, do budovy stále zákaz vstupu. Ak ide dieťa len na obed a prídete po dieťa, taktiež treba volať podľa oddelenia. Ak bude niekto chodiť z ŠKD sám, treba mu to napísať do slovníčka alebo na papier, ktorý treba odovzdať p. vychovávateľke.

ďakujem za pochopenie

ŠKD

Vážení rodičia,

Vzhľadom k sprísneným protiepidemickým opatreniam môže byť ŠKD prevádzkované iba za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi skupinami. Je potrebné, aby deti mali rúška v triede aj na ihrisku. Prosíme Vás, ak je to vo vašich možnostiach, zvážte pobyt dieťaťa v ŠKD a prípadne dieťa dočasne nechajte doma. Svoje rozhodnutie oznámte pani vychovávateľkám.

Súčasne Vám oznamujeme, že od 15.10.2020 do odvolania je ranný ŠKD zrušený.

Nové opatrenia v škole platné od 12.10.2020

Vážení rodičia,

od 12.10. 2020 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

 • vyučovanie v škole pokračuje prezenčnou formou ( učí sa v škole)
 • rúška sú povinné v interiéri aj exteriéri pre žiakov I. i II. stupňa, pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov a návštevníkov školy
 • záujmové krúžky sa zatiaľ neotvárajú
 • nebudú sa realizovať výlety, exkurzie, športové súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik, školy v prírode

Usmernenie k dochádzke žiakov

Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 • vždy pri prerušení dochádzky žiaka, ak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni         ( vrátane víkendov a sviatkov)

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka

 • z dôvodu choroby najviac 5 po sebe idúcich pracovných dní   ( bez víkendov a sviatkov)
 • pri absencii nad 5 pracovných dní pri akomkoľvek ochorení predkladá potvrdenie vystavené všeobecným lekárom

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete tu. 

Preventívne opatrenia

Milí rodičia a žiaci,

ďakujeme Vám za dodržiavanie všetkých preventívnych hygienických opatrení.

Aj naďalej budeme:

 • robiť ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy)
 • robiť pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch,  povrchov a priestorov školy
 • dodržiavať pravidlá zabraňujúce premiešavanie žiakov
 • dodržiavať časové harmonogramy pri vydávaní obedov

Pripomíname, že žiak musí mať so sebou v škole minimálne 2 rúška. Jedno, ktoré používa a náhradné uložené v školskej taške.

Oznam ŠKD

Poprosíme vyplniť prihlášku do Školského klubu detí, ktorú dieťa odovzdá triednej p. učiteľke v deň nástupu  do školy t.j. 02.09.2020. Ranný školský klub bude v ponuke až po 15.09.2020. Budeme Vás informovať.

Do školského klubu si treba priniesť prezúvky a vrecúško. Piate oddelenie t.j. štvrtáci, budú mať triedu školského klubu v budove školy v 4.B triede. (štvrtáci nebudú potrebovať druhé prezúvky do škd, budú používať tie čo majú v škole).

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD (školského klubu detí) poprosíme uhradiť na b.ú. SK51 5600 0000 0032 4940 1006, je to 60€ na prvý polrok – PLATÍ PRE PRVÁKOV. Deti druhých až štvrtých ročníkov, navštevujúcich škd, dostanú lístok s uvedenou sumou na doplatenie, keďže sa časť úhrady presúva z minulého školského roka do tohto.

 

Prihláška ŠKD

1 3 4 5 6