Výpis slovného hodnotenie/klasifikácie prospechu a správania za I. polrok

Od dňa 29.januára 2021 si zákonní zástupcovia žiakov môžu prostredníctvom IŽK pozrieť výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za I. polrok. Tieto údaje sú prístupné po prihlásení v menu (3 vodorovné paličky vpravo hore), položka „Polročné hodnotenie“.

V prípade, ak rodič nemá technické možnosti, dostane žiak výpis polročného hodnotenia v papierovej forme pri nástupe na prezenčné vyučovanie.

Informácie výchovného poradcu

Výchovný poradca dáva do pozornosti úradné dokument k prijatiu na štúdium v strednej škole.

  • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu si môžete prečítať TU
  • Zoznam odborov, kde treba lekárske potvrdenie si môžete prečítať TU
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete pozrieť a stiahnuť TU
  • Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium si môžete pozrieť a stiahnuť TU

Hodnotenie žiakov v I. polroku 2020/2021

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 , zasadnutia  Pedagogickej rady a rozhodnutia  riaditeľky školy zo dňa 15.01.2021 bude hodnotenie I. polroka v školskom roku 2020/21 v našej škole realizované k 31.01.2021 nasledovne:

I.stupeň

– 1. ročníky – slovné hodnotenie

– 2. až 4. ročníky – hodnotenie klasifikáciou (známkou) a predmety TŠV a HUV budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval

II. stupeň

– 5. až  9. ročník

– predmety hlavnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené klasifikáciou (známkami)

– predmety komplementárnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval

Hlavné vzdelávacie oblasti

Predmety: SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM

Učiteľ Žiak
Online hodiny cez TEAMS Účasť na online hodinách, neprítomnosť treba ospravedlniť
Učebné materiály Spracovať učebné materiály, prepísať do zošita, urobiť poznámky
Interaktívne úlohy a testy Vypracovať úlohy v stanovenom čase
Ďalšie úlohy z učebnice alebo pracovného zošita Vypracovať úlohy v stanovenom čase
Praktické úlohy Zaslanie fotografií alebo inej dokumentácie

 

Spätná väzba a hodnotenie na základe:

  • Práca pred prerušením vyučovania – počas prezenčného vzdelávania
  • Priebežne počas DV

1/ účasť na on-line hodinách

2/ aktivita žiaka ( tvorivosť, vyjadrenie názoru, vyhľadávanie informácií, ústny prejav, grafický prejav, čítanie s porozumením)

3/ vypracovávanie domácich úloh ( kvalita, dodržiavanie termínov, grafická úprava)

4/ komunikácia s učiteľom

5/ schopnosť sebahodnotenia

 

– individuálna osobná konzultácia v škole a kontrola u žiakov bez techniky a u žiakov, ktorí nejavia dostatočný záujem o svoje povinnosti (v skupinách po 5)

  • Na konci DV – kontrola zošita, pracovného zošita, kontrolné testy po zopakovaní učiva

 

Komplementárne vzdelávacie oblasti

Predmety: NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV

Zadanie úloh (jedna alebo viac úloh/ mesiac) pre jednotlivé ročníky alebo pre celý stupeň za každý predmet formou

  • Učitelia daných predmetov zadávajú a vyhodnocujú úlohy po vzájomnej dohode v rámci predmetu
  • Žiaci sa zapájajú dobrovoľne, odovzdávajú úlohy formou dokumentu, fotografie, videa
  • Úlohy budú zamerané na tvorivosť, zručnosť praktické úlohy, pohybové úlohy a pod.
Ročník Hlavné vzdelávacie predmety Komplementárne vzdelávacie oblasti
5.ročník SJL. ANJ, MAT, INF, DEJ, GEO, BIO NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
6.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
7.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ, CHE NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
8.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
9.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV

 

 

 

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11.01.2021 obnovuje sa vyučovanie pre žiakov I. aj II. stupňa dištančnou formou.

Žiaci I. stupňa dostanú od triednych učiteľov rozvrh mailom( resp. iným triednym komunikačným kanálom).

Žiaci II. stupňa pokračujú podľa rozvrhu, ktorý fungoval pred vianočnými prázdninami.

OTVORENIE ŠKD v termíne 11.01. – 15.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11.01.2021 bude v prevádzke CELODENNÝ ŠKD od 7.30 do 16.30hod. pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pri nástupe musia zákonní zástupcovia priniesť:

a.) kópiu potvrdenia od zamestnávateľa ( týka sa obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa)

b.) vyhlásenie o bez infekčností, ktoré nájdete tu.

Prosíme rodičov, aby sa v záujme ochrany zdravia svojich detí, spolužiakov a učiteľov, dali otestovať.

Ďakujeme

1 2 3 4 5 6