Poďakovanie

Vážení rodičia a milí žiaci, dňa 28.apríla 2022 sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1136,73€. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.

Deň narcisov

Vážení občania,

Základná škola  Albína Brunovského oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 sa učitelia i žiaci zapoja do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Vo  štvrtok 28. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 2 skupiny detí s pani učiteľkami  a  s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci.

Riaditeľka  ZŠ

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2021

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2021  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť TU (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka školy

Informácia pre rodičov podľa aktualizovaného Školského semaforu platného od 04.02.2022

Žiak má výnimku z karantény:

  1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po domácej izolácii dieťaťa predložiť tlačivo škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách: Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie ( príloha č. 4A)

Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény v škole, v školskom zariadení a pri školských a mimovyučovacích aktivitách v prípade, ak príde do úzkeho kontaktu  s pozitívnou osobou v triede alebo v skupine.

  1. V prípade žiakov, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní. Na základe pozitívneho výsledku Ag testu z MOM alebo PCR testu, rodičia predkladajú v škole tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č. 2).
  2. V prípade zaočkovaných žiakov, rodičia predkladajú tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č. 2)

Pri návrate žiaka do školy po domácej izolácii ( ak bol žiak pozitívny) alebo v karanténe (ak bol úzky kontakt) žiadame rodičov aby :

  1. deti otestovali Ag samotestami
  2. škole predložili tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( príloha č.1)

Poďakovanie

Milí rodičia, žiaci, učitelia

všetkým Vám patrí veľká vďaka za tohtoročnú zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbierali sme spolu 456,65€ a rôzne vecné darčeky (krémy, voňavky, šálky, čaje, sladkosti, sviečky a pod.). Deti z I. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili dokopy 32 krabičiek. Krabičky sme 2.12.2021 odovzdali. Na Vianoce poputujú k seniorom a veríme, že ich pohladia na duši.

Ste úžasní, že ste sa dokázali takto spojiť pre dobrú vec.

ĎAKUJEME

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

Milí rodičia,
aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej výzvy: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Princípom tohto projektu je naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babku alebo dedka v domove dôchodcov. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú. Minulý rok sme na 1.stupni vyzbierali 89 krabíc a potešili sme dôchodcov aj v Zohorskom stacionári.
V každej triede budeme robiť takéto krabičky. Ak máte záujem zapojiť sa, môžete poslať po deťoch 1-2€. Z vyzbieraných peňazí nakúpime všetko potrebné a spolu s deťmi potom v škole krabičky zabalíme. Peniaze môžu deti nosiť triednym pani učiteľkám do 23.11.2021. Z organizačného hľadiska to bude takto jednoduchšie. Vopred ďakujeme za zapojenie.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.kolkolasky.sk

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Čítať ďalej