Slávik Slovenska

Simonka Šprinzová a Júlia Beňadiková reprezentovali našu školu v Malackách na okresnom kole súťaže v spievaní ľudových piesní – Slávik Slovenska. Simonka získala čestné uznanie a Júlia si vyspievala druhé miesto. Viac si môžete prečítať v piatom čísle školského časopisu.

Pracovné ponuky

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor ponúka voľné pracovné miesta v kategórii pedagogických zamestnancov:

-učiteľ 2. stupňa v aprobácii fyzika

-učiteľ  1. stupňa

Bližšie informácie o pracovných ponukách si môžete pozrieť TU.

Príspevok do fondu RZ v šk. r. 2023/2024

Vážení rodičia,
dovoľujeme si vás požiadať o príspevok do fondu RZ pre nasledujúci školský rok 2023/2024 vo výške 30,00 € za žiaka, ktorý bol odsúhlasený na Výbore RZ dňa 14.3.2023. Príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu Rodičovského združenia najneskôr do 30.06.2023. Oznam sa netýka žiakov terajšieho 9. ročníka. Ďakujeme!
Výbor RZ

Rodičovské združenie pri Základnej škole Albína Brunovského
Číslo účtu: SK04 0900 0000 0001 8247 4003
KS: 0308
VS: —
Príspevok: 30,- EUR / žiak
Pozn.: meno a priezvisko žiaka, trieda v šk. roku 2023/24

Grantový program „FCC – Bližšie ku komunite“ – Zohor 2022

V spolupráci s FCC Zohor, s.r.o. realizovala naša škola projekt s názvom „Revitalizácia areálu ZŠ“. Zo získaných finančných prostriedkov sme zakúpili vyvýšené kvetináče na kvety a lavičky, ktoré sme umiestnili pred budovami školy a tiež vyvýšené záhony na zeleninu, ktoré budú využívať žiaci prvého stupňa počas hodín prvouky a pracovného vyučovania. Environmentálny aspekt vo vzdelávaní podporíme využitím zachytenej dažďovej vody v zberných nádobách. Týmto sme zvýšili estetickú aj funkčnú hodnotu nášho areálu, ktorý využívajú nielen žiaci našej školy, ale aj ostatní obyvatelia Zohora, ktorí ho navštevujú. Zamestnanci a žiaci ZŠ Albína Brunovského ďakujú FCC Zohor, s.r.o. za spoluprácu.