Prevádzka a vnútorný režim Základnej školy Albína Brunovského od 5.9.2022 a podmienky vstupu

V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku  2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.8.2022 určuje riaditeľka školy Prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5.9.2022.

Forma vyučovania

Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu.

Nástup do školy

5.9.2022, 9.00 hod.

Podmienka nástupu žiaka do školy

Žiak si prinesie prezuvky a odovzdá vyplnené a zákonným zástupcom žiaka podpísané Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy. Toto prehlásenie prinesie žiak aj po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní (bez víkendov a sviatkov) – v papierovej podobe alebo  cez IŽK.

Zabezpečenie bezpečného pobytu žiakov v školskom prostredí

Domáce samotestovanie  

Zákonný zástupca žiaka, ktorý prejavil záujem o AG testy určené na samotestovanie v domácom prostredí, ich obdržal v júni 2022.

Samotestovanie je dobrovoľné, výsledok nie je potrebné hlásiť škole. Iba v  prípade pozitívneho výsledku – žiak zostáva doma, zákonný zástupca pozitívny výsledok bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi.

Izolácia

Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom testu (Ag samotestu, príp. PCR testu). Po zistení pozitivity zákonný zástupca žiaka kontaktuje ošetrujúceho lekára (pediatra).

Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára. Po skončení izolácie  musí mať tento žiak  5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 . Zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

Vstup do budovy školy

Vstup do budov školy je povolený iba žiakom a zamestnancom školy. Pri vstupe si žiak  vydezinfikuje ruky.

Žiaci vchádzajú do budovy školy  v čase od 7:45 do 7.55 hlavným vchodom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vstup rodiča (resp. zákonného zástupcu) je povolený po predošlom telefónnom dohovore s učiteľom. Žiadame rodičov, aby telefonicky kontaktovali učiteľov v pracovnom čase od 7.30 do 8.00 a po vyučovaní od 13.30 do 15.30hod.

Organizácia vyučovania

Žiaci 1.stupňa:

V dňoch 6.9.20227.9.2022 budú mať na triednické práce a preberanie učebníc. Žiaci sa učia od 8:00 do 11:40 hod. Sú so svojou triednou pani učiteľkou.

Od 8.9.2022 sa učí podľa rozvrhu.

Žiaci 2. stupňa

V dňoch 6.9.20227.9.2022 budú mať na triednické práce a preberanie učebníc. Žiaci sa učia od 8:00 do 12:35 hod. Sú so svojou triednou pani učiteľkou.

Od 8.9.2022 sa učí podľa rozvrhu.

Stravovanie v školskej jedálni

Pozri na webovom sídle školy v sekcii Školská jedáleň.

Školský klub detí (ŠKD)

ŠKD začína prevádzku  od 6.9.2022 od 6.45 hod. – ranný ŠKD  a končí  prevádzku o 17:00 hod.

Záujmová činnosť

Krúžková činnosť sa realizuje od 1. októbra v popoludňajších hodinách po 14:00 hod. podľa záujmu žiakov (vzdelávacie poukazy).

Prekrytie horných dýchacích ciest

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

Ospravedlnenie žiaka z dochádzania do školy

Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní zo zdravotných dôvodov (bez víkendov a sviatkov).

Povinnosť zákonného zástupcu

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa dieťaťa

Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.

V prípade nových informácií, budú usmernenia doplnené zverejnené.