Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

 Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých: 

 • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 • patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje Čestným prehlásením. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

 

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole,  Základnej škole resp. zriaďovateľovi je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu alebo Základnú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom Janosova.Viera@upsvr.gov.sk  najneskôr do 4.8.2021.

Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime

 

 • Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Započítavanie príjmov:

            Príjem rodičov: otec, matka

            Príjem nezaopatrených detí

            Príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)

 • Za príjem sa považuje:
 • čistý príjem zo závislej činnosti,
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.)
 • prídavok na dieťa,
 • daňový bonus,
 • rodičovský príspevok,
 • výživné,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • iné

Člen domácnosti predkladá úradu PSVR, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava:

 • vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“,
 • príjmy za  posledných šesť  mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára      rozpísané  po jednotlivých mesiacoch,

Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten kde bol formulár podaný, všetky doklady na posúdenie príjmu skompletizuje a odstúpi na úrad, ktorý je príslušný na poskytnutie dotácie – tam kde má domácnosť trvalý pobyt.

Príslušný úrad posúdi príjem a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk  žiadateľovi

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára je najviac vo výške životného minima pre všetkých členov domácnosti. 

  

Informácia vo veci ochrany osobných údajov: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – IČO 30794536 – spracúva Vaše osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na mailovú adresu:

ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.