Jarné prázdniny

Vážení rodičia a milí žiaci,

jarné prázdniny budú v dňoch 01. – 05.03. 2021. Predpokladaný začiatok vyučovania bude v pondelok 08.03.2021. Prvý stupeň prezenčnou formou a druhý stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Sledujte, prosím stránku školy, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2020 (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

  • Postup na poukázanie 2% nájdete TU
  • Tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť TU

(tlačivá sú k dispozícii aj v škole).

  • Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová

riaditeľka  školy

Aktuálne informácie

Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 18.02.2021 ( vo štvrtok) sa

obnovuje prezenčné vyučovanie

na I. stupni základnej školy.

Žiak musí prísť v sprievode 1 zákonného zástupcu, ktorý odovzdá triednej pani učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov a  kópiu negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópiu výnimky z testovania, ktoré môže zaslať učiteľovi do mailu.

Žiaci budú prechádzať ranným filtrom, vstupovať budú tromi vchodmi. Prosíme rodičov, aby mali deti aspoň dve rúška (resp. respirátory FFP2), hygienické vreckovky a prezuvky.

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý dajú deťom triedne pani učiteľky a bude zverejnený na stránke školy.

ŠKD a školská jedáleň  budú v prevádzke.

Vyučovanie na II. stupni pokračuje dištančne.

Mimoriadny oznam

Vážení rodičia a milí žiaci!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8.2.2021 v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča

neotvárať školy

na území okresov Bratislava I. – V., Malacky, Pezinok a Senec k 8.2.2021. Otvorenie školy prichádza do úvahy s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme zdravia zamestnancov školy a žiakov, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce a riaditeľka základnej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú, že

základná škola sa k 8.2.2021 neotvorí a neobnoví sa prezenčné vyučovanie.

Žiaci I. aj II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Školský klub pokračuje v činnosti pre deti z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

 

Návrat do školy od 08.02.2021

Riaditeľka základnej školy

oznamuje, že 08.02.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni ZŠ.

V prevádzke bude školský klub detí a školská jedáleň.

 

Podmienkou nástupu žiaka do školy je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Žiaci I. stupňa, aj keď presiahli vek 10 rokov, sa netestujú. Pri nástupe do školy zákonný zástupca predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uverejníme na webovom sídle školy po aktualizácii  na  ministerstve školstva. Pri nástupe prejdú žiaci ranným filtrom – dezinfekcia rúk, meranie teploty.

Ak žiak nenastúpi 08.02.2021 do školy, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Testovanie zákonných zástupcov a zamestnancov školy zabezpečuje Obec Zohor ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ. Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome podľa harmonogramu 06.02.2021. Prosíme, aby sa v sobotu testoval iba jeden zákonný zástupca žiaka. Druhý rodič v prípade záujmu sa môže otestovať v nedeľu, kedy bude zabezpečené testovanie pre ostatných občanov obce.

TESTOVANIE

  06.02.2021 pre potreby návratu detí do škôl v KD Zohor

Orientačný harmonogram testovania

 

  • zákonných zástupcov detí MŠ a I. stupňa ZŠ Zohor ( testuje sa 1 zákonný zástupca dieťaťa)
  • pre zamestnancov oboch zariadení

 

Čas od-do Trieda Počet
8:00 – 8:30 Zamestnanci MŠ 22
8:30 – 9:00 Trieda Lienky 21
9:00 – 9:30 Trieda Kuriatka 22
9:30 – 10:00 Trieda Mravčekovia 22
10:00 – 10:30 Trieda Včielky 21
10:30 – 11:00 Trieda Veveričky 23
11:00 – 11:30 Trieda Ovečky 22
11:30 – 12:00 Zamestnanci ZŠ 20

12:00 – 13:00          Obedová prestávka

Čas od-do Trieda Počet
13:00 – 14:00 Rodičia prvákov 44
14:00 – 15:00 Rodičia druhákov 36
15:00 – 16:00 Rodičia tretiakov 37
16:00 – 17:00 Rodičia štvrtákov 36
17:00 – 18:00 Zamestnanci ZŠ 20