Usmernenie k dochádzke žiakov

Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  • vždy pri prerušení dochádzky žiaka, ak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni         ( vrátane víkendov a sviatkov)

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka

  • z dôvodu choroby najviac 5 po sebe idúcich pracovných dní   ( bez víkendov a sviatkov)
  • pri absencii nad 5 pracovných dní pri akomkoľvek ochorení predkladá potvrdenie vystavené všeobecným lekárom

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete tu.