Antigénové testy, výnimka z karantény

Vážení rodičia,

  • Ag testy

Prosíme Vás o pravidelné zaznamenávanie vykonaných Ag testov do IŽK alebo na stránku školy. V prípade malého využívanie Ag testov nebudú ďalšie testy z ministerstva dodané.

  • Výnimka z karantény

Prosíme rodičov, aby nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom tlačiva výnimku z karantény, ktorú budeme môcť využiť v prípade, ak by sa v triede vyskytol COVID pozitívny žiak/učiteľ.

Protiepidemické opatrenia v našej škole odporúčané Školským semaforom

– Do školy prichádzajú len zdraví žiaci. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

–  Žiak má prekryté horné dýchacie cesty ( rúško, respirátor).

– Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

– Žiaci prechádzajú ranným filtrom ( meranie teploty, dezinfekcia rúk).

– Žiaci dodržiavajú odporúčania týkajúce sa minimálnych rozstupov ( 2m), snažia sa dodržiavať všetky opatrenia zamedzujúce premiešavaniu skupín detí.

– Do budovy školy nevstupujú cudzí návštevníci. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti “ danej osoby.

– Žiaci dodržiavajú časové harmonogramy ( pr. Rozvrh obedov) a priestorové zadelenie tried v rámci vyučovania, prestávok a pobytu v ŠKD.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

– V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ . Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

– Priestory školy a predmety v škole budú pravidelne dezinfikované.

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Čítať ďalej

1 2