Dištančná forma vzdelávania

Vážení rodičia, milí  žiaci.

Od pondelka 26. októbra sme prešli na dištančnú formu vzdelávania, manuál nájdete na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk, aj na stránke www.ucimenadialku.sk.  Čo to pre nás i Vás  znamená:  Dieťa sa učí z domu (zatiaľ do 27. novembra). Počas tohto týždňa budú vyučujúci zadania a úlohy posielať cez internetovú žiacku knižku v sekcii domáce úlohy. Zadania sú myslené tak, aby  si ich deti  vedeli  cez IŽK otvoriť a vypracovať  počas dopoludnia, keď by za normálnych okolností sedeli v škole. Pri každej úlohe bude uvedené, akým spôsobom ju vypracovať a poslať, tiež termín odovzdania. Väčšinu úloh žiaci vypracujú do zošita alebo pracovného zošita, odfotia a pošlú mailom alebo cez DU v IŽK .  Vážení rodičia,  prosíme  Vás o dohľad  nad prácou detí a o vzájomnú spoluprácu.

Zverejňujeme upravený rozvrh pre triedy druhého stupňa TU

Aktuálne opatrenia pre školy od 26.10.2020

 1. Druhý stupeň základnej školy (5. – 9.ročník) prechádza na dištančné vzdelávanie – žiaci sa učia z domu
 2. Na prvom stupni pokračuje prezenčné vzdelávanie – žiaci sa učia v škole. V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.
 3. Jesenné prázdniny budú v dňoch:    30.10. – 02.11. ( piatok a pondelok)  a 06.11. – 09.11.  ( piatok a pondelok)

Žiadame žiakov a prosíme rodičov, aby denne sledovali IŽK a stránku školy.

Oznam ŠKD

Od zajtra 15.10.2020 nové nariadenia. Ranný škd je zrušený do odvolania.

Deti budú rozdelené do oddelenia takto:

1.odd -Lapčíková Patrícia -0940 960 658 -trieda 1.A-v budove škd

2.odd – Dinušová Erika -0907 506 110 -trieda 1.B- v budove škd

3.odd- Petrušová Veronika -0949 187 804 -trieda 2.A -v budove škd

4.odd -Matlovičová Romana-0908 565 913-trieda 2.B-v budove škd

5.odd – Zálesňáková Katarína – 0915 744 175 -trieda 3.A+3.B-pavilón B-ZŠ

6.odd- Stachová Jarmila -0918 522 053 – trieda 4.A +4.B -pavilón B -ZŠ-po 15.30 volať p. vych. Zálesňákovej

ak prídete pre deti treba volať na dané mobilné čísla, do budovy stále zákaz vstupu. Ak ide dieťa len na obed a prídete po dieťa, taktiež treba volať podľa oddelenia. Ak bude niekto chodiť z ŠKD sám, treba mu to napísať do slovníčka alebo na papier, ktorý treba odovzdať p. vychovávateľke.

ďakujem za pochopenie

ŠKD

Vážení rodičia,

Vzhľadom k sprísneným protiepidemickým opatreniam môže byť ŠKD prevádzkované iba za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi skupinami. Je potrebné, aby deti mali rúška v triede aj na ihrisku. Prosíme Vás, ak je to vo vašich možnostiach, zvážte pobyt dieťaťa v ŠKD a prípadne dieťa dočasne nechajte doma. Svoje rozhodnutie oznámte pani vychovávateľkám.

Súčasne Vám oznamujeme, že od 15.10.2020 do odvolania je ranný ŠKD zrušený.

Nové opatrenia v škole platné od 12.10.2020

Vážení rodičia,

od 12.10. 2020 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

 • vyučovanie v škole pokračuje prezenčnou formou ( učí sa v škole)
 • rúška sú povinné v interiéri aj exteriéri pre žiakov I. i II. stupňa, pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov a návštevníkov školy
 • záujmové krúžky sa zatiaľ neotvárajú
 • nebudú sa realizovať výlety, exkurzie, športové súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik, školy v prírode

Usmernenie k dochádzke žiakov

Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 • vždy pri prerušení dochádzky žiaka, ak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni         ( vrátane víkendov a sviatkov)

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka

 • z dôvodu choroby najviac 5 po sebe idúcich pracovných dní   ( bez víkendov a sviatkov)
 • pri absencii nad 5 pracovných dní pri akomkoľvek ochorení predkladá potvrdenie vystavené všeobecným lekárom

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete tu. 

Preventívne opatrenia

Milí rodičia a žiaci,

ďakujeme Vám za dodržiavanie všetkých preventívnych hygienických opatrení.

Aj naďalej budeme:

 • robiť ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy)
 • robiť pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch,  povrchov a priestorov školy
 • dodržiavať pravidlá zabraňujúce premiešavanie žiakov
 • dodržiavať časové harmonogramy pri vydávaní obedov

Pripomíname, že žiak musí mať so sebou v škole minimálne 2 rúška. Jedno, ktoré používa a náhradné uložené v školskej taške.

1 2