Vyhodnotenie prieskumu

V dňoch 17. a 18. decembra 2020 v našej škole prebehol elektronickou formou dotazník ohľadom indikatívneho záujmu o testovanie, ktorého sa zúčastnilo 89% zákonných zástupcoch žiakov II. stupňa. Výsledok dotazníka je nasledovný: 84% zákonných zástupcov súhlasí s účasťou detí na prezenčnom vyučovaní.  16% je za dištančné vyučovanie. Všetkým zúčastneným rodičom veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Ako bude prebiehať testovanie a samotný návrat žiakov II. stupňa do školy, budeme informovať na webovom sídle školy.

Oznam ŠKD

Od zajtra 15.10.2020 nové nariadenia. Ranný škd je zrušený do odvolania.

Deti budú rozdelené do oddelenia takto:

1.odd -Lapčíková Patrícia -0940 960 658 -trieda 1.A-v budove škd

2.odd – Dinušová Erika -0907 506 110 -trieda 1.B- v budove škd

3.odd- Petrušová Veronika -0949 187 804 -trieda 2.A -v budove škd

4.odd -Matlovičová Romana-0908 565 913-trieda 2.B-v budove škd

5.odd – Zálesňáková Katarína – 0915 744 175 -trieda 3.A+3.B-pavilón B-ZŠ

6.odd- Stachová Jarmila -0918 522 053 – trieda 4.A +4.B -pavilón B -ZŠ-po 15.30 volať p. vych. Zálesňákovej

ak prídete pre deti treba volať na dané mobilné čísla, do budovy stále zákaz vstupu. Ak ide dieťa len na obed a prídete po dieťa, taktiež treba volať podľa oddelenia. Ak bude niekto chodiť z ŠKD sám, treba mu to napísať do slovníčka alebo na papier, ktorý treba odovzdať p. vychovávateľke.

ďakujem za pochopenie

ŠKD

Vážení rodičia,

Vzhľadom k sprísneným protiepidemickým opatreniam môže byť ŠKD prevádzkované iba za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi skupinami. Je potrebné, aby deti mali rúška v triede aj na ihrisku. Prosíme Vás, ak je to vo vašich možnostiach, zvážte pobyt dieťaťa v ŠKD a prípadne dieťa dočasne nechajte doma. Svoje rozhodnutie oznámte pani vychovávateľkám.

Súčasne Vám oznamujeme, že od 15.10.2020 do odvolania je ranný ŠKD zrušený.

Preventívne opatrenia

Milí rodičia a žiaci,

ďakujeme Vám za dodržiavanie všetkých preventívnych hygienických opatrení.

Aj naďalej budeme:

  • robiť ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy)
  • robiť pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch,  povrchov a priestorov školy
  • dodržiavať pravidlá zabraňujúce premiešavanie žiakov
  • dodržiavať časové harmonogramy pri vydávaní obedov

Pripomíname, že žiak musí mať so sebou v škole minimálne 2 rúška. Jedno, ktoré používa a náhradné uložené v školskej taške.

Oznam ŠKD

Poprosíme vyplniť prihlášku do Školského klubu detí, ktorú dieťa odovzdá triednej p. učiteľke v deň nástupu  do školy t.j. 02.09.2020. Ranný školský klub bude v ponuke až po 15.09.2020. Budeme Vás informovať.

Do školského klubu si treba priniesť prezúvky a vrecúško. Piate oddelenie t.j. štvrtáci, budú mať triedu školského klubu v budove školy v 4.B triede. (štvrtáci nebudú potrebovať druhé prezúvky do škd, budú používať tie čo majú v škole).

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD (školského klubu detí) poprosíme uhradiť na b.ú. SK51 5600 0000 0032 4940 1006, je to 60€ na prvý polrok – PLATÍ PRE PRVÁKOV. Deti druhých až štvrtých ročníkov, navštevujúcich škd, dostanú lístok s uvedenou sumou na doplatenie, keďže sa časť úhrady presúva z minulého školského roka do tohto.

 

Prihláška ŠKD

Začiatok školského roka 2020/2021

Pokyny riaditeľky

Základnej školy Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

upravujúce organizáciu a podmienky základnej školy a školského klubu detí

počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

s účinnosťou od 02. septembra 2020 – do 14.09.2020

 

Školský rok  sa začína 02. 09. 2020, otvorenie bude v triedach ZŠ, účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Príchod žiakov prvý školský deň bude nasledovný:

  • 8.30 hod – žiaci druhého až štvrtého ročníka
  • 9.00 hod – žiaci prvého ročníka v sprievode jedného zákonného zástupcu
  • 9.30 hod – žiaci piateho až deviateho ročníka

Všetci žiaci a sprevádzajúce osoby prvákov vstupujú do budov školy v rúškach. Ostatní rodičia do budov nevstupujú.  Rúška v triedach sú pre prvý stupeň odporúčané a pre druhý stupeň povinné. Pri vstupe do budov  základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, meranie teploty

Zákonný zástupca žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov). Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  pred začiatkom nového školského roka. Tu stiahnuť. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tu stiahnuť. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku do školy aj do ŠKD. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.

Vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach, miestnosti sa nebudú striedať.  V triedach bude zabezpečené časté vetranie. Žiaci 1. stupňa budú používať rúško pri vstupe do budovy a pri pohybe na chodbe, v triedach je odporúčané. Žiaci 2. stupňa budú nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel.

Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, nasadí si rúško a bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase  vyučovania.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať trikrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne.

Uvedené opatrenia sa môžu predĺžiť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

1 2 3