Protiepidemické opatrenia v našej škole odporúčané Školským semaforom

– Do školy prichádzajú len zdraví žiaci. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

–  Žiak má prekryté horné dýchacie cesty ( rúško, respirátor).

– Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

– Žiaci prechádzajú ranným filtrom ( meranie teploty, dezinfekcia rúk).

– Žiaci dodržiavajú odporúčania týkajúce sa minimálnych rozstupov ( 2m), snažia sa dodržiavať všetky opatrenia zamedzujúce premiešavaniu skupín detí.

– Do budovy školy nevstupujú cudzí návštevníci. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti “ danej osoby.

– Žiaci dodržiavajú časové harmonogramy ( pr. Rozvrh obedov) a priestorové zadelenie tried v rámci vyučovania, prestávok a pobytu v ŠKD.

– V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

– V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

– Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ . Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

– Priestory školy a predmety v škole budú pravidelne dezinfikované.

Začiatok školského roka

Vážení rodičia  a milí žiaci,

oznamujeme Vám, že školský rok 2021/2022 začína 2.9.2021(štvrtok) o 9.00 hod v jednotlivých triedach školy. Do budov školy budú vstupovať ( tromi vchodmi) iba žiaci  a  s každým prváčikom jeden rodič. Všetci prejdú ranným filtrom – dezinfekcia rúk a meranie teploty.  Žiaci i rodičia musia mať prekryté horné dýchacie cesty a prosíme, aby mali vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiaka), prítomní rodičia: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

Žiaci prihlásení na testovanie PCR kloktacími testami odovzdajú triednym učiteľom podpísané tlačivo: Súhlas dotknutej osoby.

Žiaci si prinesú prezuvky.

Žiakom, rodičom a zamestnancom školy želáme úspešný a zdravý školský rok s neprerušovaným prezenčným vyučovaním.

Oznam školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2021/22 bude možné v stredu, štvrtok a piatok (od 25.8. do 27.8.2021) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127, prípadne mailom po vypísaní a odoslaní prihlášky na adresu jedalen.zohor@gmail.com, ako aj počas celého školského roka. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu.

Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky a doplatenia nedoplatkov z predchádzajúcich období nie je možné žiakov na obedy prihlásiť.

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť vo štvrtok 2.9.2020, pre žiakov ZŠ v piatok 3.9.2021.

Oznam ŠKD

Oznamujeme rodičom, ktorí podali žiadosť  o prijatie dieťaťa do  školského klubu detí, že činnosť ŠKD začne  03. septembra 2021 (piatok). Deti  si prinesú  prezuvky.

Príspevok rodičov (12,- € na mesiac)  sa bude platiť  zatiaľ na mesiace september a október 2021.

Prosíme rodičov, aby  najneskôr do 30. 08. 2021 uhradili  sumu 24,- € na príjmový účet školy  :  SK 51 5600 0000 0032 4940 1006. Do poznámky uveďte meno a triedu žiaka. U prvákov meno + 1.ročník. 

Dobrovolné testovanie žiakov

Vážení rodičia,

pozdravujeme Vás pred začiatkom nového školského roka.

Od 17.8.2021 sú na stránka MŠVVaŠ SR zverejnené nové pravidlá k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022. Zákonným zástupcom žiakov sa mimoriadne odporúča v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti všetkých osôb vyskytujúcich sa v školách využiť možnosť absolvovať PCR  testovanie kloktaním.

Je aj možnosť realizovať samotestovanie v domácom prostredí na ochorenie COVID – 19 v priebehu školského roka antigénovými testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl každému žiakovi na základe predbežne zisteného záujmu. Obidve možnosti testovania žiakov sú dobrovoľné. Testovanie žiakov nie je podmienkou nástupu žiakov do školy.

Od 23.8.2021 budú pani učiteľky kontaktovať rodičov a zisťovať záujem o:

  1. testovanie kloktacími PCR testami na začiatku roka v priestoroch školy
  2. samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí v priebehu školského roka

Prosíme rodičov, aby reagovali na maily učiteľov čo najskôr. Potrebujeme testy urýchlene objednať.