Návrat do školy od 08.02.2021

Riaditeľka základnej školy

oznamuje, že 08.02.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni ZŠ.

V prevádzke bude školský klub detí a školská jedáleň.

 

Podmienkou nástupu žiaka do školy je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Žiaci I. stupňa, aj keď presiahli vek 10 rokov, sa netestujú. Pri nástupe do školy zákonný zástupca predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uverejníme na webovom sídle školy po aktualizácii  na  ministerstve školstva. Pri nástupe prejdú žiaci ranným filtrom – dezinfekcia rúk, meranie teploty.

Ak žiak nenastúpi 08.02.2021 do školy, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Testovanie zákonných zástupcov a zamestnancov školy zabezpečuje Obec Zohor ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ. Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome podľa harmonogramu 06.02.2021. Prosíme, aby sa v sobotu testoval iba jeden zákonný zástupca žiaka. Druhý rodič v prípade záujmu sa môže otestovať v nedeľu, kedy bude zabezpečené testovanie pre ostatných občanov obce.

TESTOVANIE

  06.02.2021 pre potreby návratu detí do škôl v KD Zohor

Orientačný harmonogram testovania

 

  • zákonných zástupcov detí MŠ a I. stupňa ZŠ Zohor ( testuje sa 1 zákonný zástupca dieťaťa)
  • pre zamestnancov oboch zariadení

 

Čas od-do Trieda Počet
8:00 – 8:30 Zamestnanci MŠ 22
8:30 – 9:00 Trieda Lienky 21
9:00 – 9:30 Trieda Kuriatka 22
9:30 – 10:00 Trieda Mravčekovia 22
10:00 – 10:30 Trieda Včielky 21
10:30 – 11:00 Trieda Veveričky 23
11:00 – 11:30 Trieda Ovečky 22
11:30 – 12:00 Zamestnanci ZŠ 20

12:00 – 13:00          Obedová prestávka

Čas od-do Trieda Počet
13:00 – 14:00 Rodičia prvákov 44
14:00 – 15:00 Rodičia druhákov 36
15:00 – 16:00 Rodičia tretiakov 37
16:00 – 17:00 Rodičia štvrtákov 36
17:00 – 18:00 Zamestnanci ZŠ 20