Výpis slovného hodnotenie/klasifikácie prospechu a správania za I. polrok

Od dňa 29.januára 2021 si zákonní zástupcovia žiakov môžu prostredníctvom IŽK pozrieť výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za I. polrok. Tieto údaje sú prístupné po prihlásení v menu (3 vodorovné paličky vpravo hore), položka „Polročné hodnotenie“.

V prípade, ak rodič nemá technické možnosti, dostane žiak výpis polročného hodnotenia v papierovej forme pri nástupe na prezenčné vyučovanie.