Hodnotenie žiakov v I. polroku 2020/2021

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 , zasadnutia  Pedagogickej rady a rozhodnutia  riaditeľky školy zo dňa 15.01.2021 bude hodnotenie I. polroka v školskom roku 2020/21 v našej škole realizované k 31.01.2021 nasledovne:

I.stupeň

– 1. ročníky – slovné hodnotenie

– 2. až 4. ročníky – hodnotenie klasifikáciou (známkou) a predmety TŠV a HUV budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval

II. stupeň

– 5. až  9. ročník

– predmety hlavnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené klasifikáciou (známkami)

– predmety komplementárnej vzdelávacej oblasti budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval

Hlavné vzdelávacie oblasti

Predmety: SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM

Učiteľ Žiak
Online hodiny cez TEAMS Účasť na online hodinách, neprítomnosť treba ospravedlniť
Učebné materiály Spracovať učebné materiály, prepísať do zošita, urobiť poznámky
Interaktívne úlohy a testy Vypracovať úlohy v stanovenom čase
Ďalšie úlohy z učebnice alebo pracovného zošita Vypracovať úlohy v stanovenom čase
Praktické úlohy Zaslanie fotografií alebo inej dokumentácie

 

Spätná väzba a hodnotenie na základe:

  • Práca pred prerušením vyučovania – počas prezenčného vzdelávania
  • Priebežne počas DV

1/ účasť na on-line hodinách

2/ aktivita žiaka ( tvorivosť, vyjadrenie názoru, vyhľadávanie informácií, ústny prejav, grafický prejav, čítanie s porozumením)

3/ vypracovávanie domácich úloh ( kvalita, dodržiavanie termínov, grafická úprava)

4/ komunikácia s učiteľom

5/ schopnosť sebahodnotenia

 

– individuálna osobná konzultácia v škole a kontrola u žiakov bez techniky a u žiakov, ktorí nejavia dostatočný záujem o svoje povinnosti (v skupinách po 5)

  • Na konci DV – kontrola zošita, pracovného zošita, kontrolné testy po zopakovaní učiva

 

Komplementárne vzdelávacie oblasti

Predmety: NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV

Zadanie úloh (jedna alebo viac úloh/ mesiac) pre jednotlivé ročníky alebo pre celý stupeň za každý predmet formou

  • Učitelia daných predmetov zadávajú a vyhodnocujú úlohy po vzájomnej dohode v rámci predmetu
  • Žiaci sa zapájajú dobrovoľne, odovzdávajú úlohy formou dokumentu, fotografie, videa
  • Úlohy budú zamerané na tvorivosť, zručnosť praktické úlohy, pohybové úlohy a pod.
Ročník Hlavné vzdelávacie predmety Komplementárne vzdelávacie oblasti
5.ročník SJL. ANJ, MAT, INF, DEJ, GEO, BIO NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
6.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
7.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ, CHE NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
8.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV
9.ročník SJL. ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEO, OBN, BIO, FYZ,CHEM NAV/ETV, TECH, VYV, HUV, TSV