Usmernenie k dochádzke žiakov

Zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  • vždy pri prerušení dochádzky žiaka, ak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni         ( vrátane víkendov a sviatkov)

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka

  • z dôvodu choroby najviac 5 po sebe idúcich pracovných dní   ( bez víkendov a sviatkov)
  • pri absencii nad 5 pracovných dní pri akomkoľvek ochorení predkladá potvrdenie vystavené všeobecným lekárom

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nájdete tu. 

Preventívne opatrenia

Milí rodičia a žiaci,

ďakujeme Vám za dodržiavanie všetkých preventívnych hygienických opatrení.

Aj naďalej budeme:

  • robiť ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy)
  • robiť pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch,  povrchov a priestorov školy
  • dodržiavať pravidlá zabraňujúce premiešavanie žiakov
  • dodržiavať časové harmonogramy pri vydávaní obedov

Pripomíname, že žiak musí mať so sebou v škole minimálne 2 rúška. Jedno, ktoré používa a náhradné uložené v školskej taške.