Obnovenie vyučovania

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia obce Zohor ako zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy pokyny, ktoré upravujú prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

                                                         S účinnosťou od 1. júna 2020

sa obnovuje:

a/ školské vyučovanie v základnej škole v 1. – 5. ročníku

b/ prevádzka školského klubu detí

c/ prevádzka zariadenia školského stravovania

Prevádzka základnej školy a školského klubu detí bude zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v 1 skupine. Skupiny vytvorené na vyučovaní budú v tom istom zložení pokračovať v ŠKD.

Základná škola

Žiaka do školy i zo školy sprevádzajú len osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúce osoby nevstupujú do  vnútorných priestorov školy.

Aby sa minimalizovalo  zhromažďovanie osôb  pred  školou, príchod detí bude  upravený nasledovne:

Skupina Čas nástupu Miesto nástupu
1.ročník ( žiaci, ktorí budú popoludní v ŠKD) 7.45 hod Hlavný vchod – 1. stupeň
2.ročník ( žiaci, ktorí budú popoludní v ŠKD) 7.55 Hlavný vchod
1.+2. ročník ( žiaci, ktorí nebudú v ŠKD) 8.05 Hlavný vchod
3.ročník ( žiaci, ktorí budú  popoludní v ŠKD) 7.45 Druhý bočný vchod
3.ročník ( žiaci, ktorí nebudú v ŠKD) 7.55 Druhý bočný vchod
4.A celá trieda 7.45 Prvý bočný vchod
4.B trieda celá 7.55 Prvý bočný vchod
5.A trieda celá 7.45 Hlavný vchod – 2. stupeň
5.B trieda celá 8.00 Hlavný vchod – 2. stupeň

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie  hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy i pri odchode  zo školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov) . V prvý deň nástupu alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata  chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiadame rodičov, aby do školy poslali iba zdravé deti.
Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, v jednom rúšku prichádza žiak do školy, druhé bude mať zabalené v taške, ďalej papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku  do školy  a aj do ŠKD.

V prípade, že u dieťaťa bude podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.

Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.

Na vyučovaní budú žiaci sú zadelení do skupín, ktoré sa nebudú meniť. V triedach budú sedieť   v maximálne možných rozstupoch.   Žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy pri presunoch skupín, pri pohybe na chodbách, pri návšteve toaliet. Žiak  nenosí rúško , keď je vo svojej skupine vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy, kde prebieha výchovno- vzdelávací proces.   Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických  pravidiel.

Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVOD_19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti, budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Rodič je povinný informovať  triedneho učiteľa o zdravotnom stave žiaka.

Základná škola zabezpečí  dôkladné čistenie  priestorov, v ktorých sa žiaci i vyučujúci budú nachádzať, po skončení  výchovno-vzdelávacej činnosti.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať dvakrát denne a podľa potreby. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa väčší počet osôb, bude vykonávaná priebežne.

Po skončení školského vyučovania ucelená skupina  žiakov pôjde s učiteľom, príp. vychovávateľkou  na obed.   Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí sa zúčastňujú na vyučovaní v škole.  Obedovať bude ucelená skupina spolu.

Žiaci prihlásení do ŠKD sa presunú do jeho priestorov, kde bude pokračovať činnosť  v tých istých skupinách, ako boli v škole. Odchod z ŠKD  rodičia dohodnú s vychovávateľkami.

Vážení rodičia, veríme, že spoločným úsilím a hlavne spoločnou zodpovednosťou  zvládneme  priebeh posledného  mesiaca v školskom roku 2019/2020.

 

Prílohy:

Písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia