Príspevok ŠKD

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu za II. polrok je 40€, treba priniesť najneskôr do 07.03.2019.